sobota, 28 styczeń 2023
 
 
?WIAT BEZ KOBIET, BY?BY JAK OGRÓD BEZ KWIATÓW  DZIE? KOBIET W ?WIETLICY WIEJSKIEJ W UJE?DZIE

9. marca 2019 roku panie z Ko?a Gospody? Wiejskich w Uje?dzie we wspó?pracy z Publiczn? Szko?? w Uje?dzie zorganizowa?y niecodzienne wydarzenie dla pi?kniejszej cz??ci spo?eczno?ci lokalnej.

Dzie? Kobiet by? doskona?? okazj?, aby podkre?li? rol? kobiet we wspó?czesnym ?wiecie. Program artystyczny w wykonaniu uczniów ze szko?y w Uje?dzie stanowi? g?ówny punkt uroczysto?ci, b?d?cej uk?onem w stron? wszystkich pa?.

Nie zabrak?o w tym dniu równie? serdecznych ?ycze? skierowanych do wszystkich kobiet od przyby?ych na uroczysto?? go?ci: wójta Gminy Iwaniska – Marka Sta?ka, radnego Rady Gminy Iwaniska - W?adys?awa Orkisza i dyrektora Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie– Marcina Urba?skiego.

Wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek pogratulowa? gospodyniom wielu wspania?ych inicjatyw realizowanych na rzecz spo?eczno?ci lokalnej oraz owocnej wspó?pracy ze szko?? w Uje?dzie. Wszystkie Panie zosta?y obdarowane s?odko?ciami, a m?odzi aktorzy za swój wyst?p otrzymali upominki ufundowane przez Wójta Gminy Iwaniska.

Dzia?alno?? naszego Ko?a rozwija si? i jest coraz bardziej aktywna. Dzi?ki wsparciu finansowemu z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa zakupili?my stroje dla pa? i doposa?yli?my zaplecze kuchenne ?wietlicy, mówi Urszula Pasik – przewodnicz?ca KGW w Uje?dzie. Dzi?kujemy Panu Wójtowi i Pani Sekretarz wraz z pracownikami Urz?du Gminy w Iwaniskach za wsparcie w realizacji zada? Ko?a Gospody? Wiejskich w Uje?dzie – dodaje przewodnicz?ca. 
wstecz   dalej »