sobota, 28 styczeń 2023
 
 
Obchody Narodowego Dnia ?o?nierzy Wykl?tych1 Marca to Narodowy Dzie? ?o?nierzy Wykl?tych. 28 lutego w PSP w Iwaniskach odby?a si? akademia po?wi?cona ?o?nierzom Niez?omnym, upami?tniaj?ca tych, którzy po 1945 roku nie zgodzili si?, by Polsk? rz?dzi?a komunistyczna w?adza z nadania Moskwy. Nie z?o?yli broni. Za t? postaw? wielu zap?aci?o najwy?sz? cen?.

Akademi? w postaci monta?u s?owno-muzycznego oraz prezentacji multimedialnej  przygotowa?a m?odzie? z klasy VI a, VI b, VII b, VIII a, III a gimnazjum i III b gimnazjum pod kierunkiem nauczyciela historii - Barbary Grze?kiewicz, przy wspó?pracy z przewodnicz?c? Rady Rodziców  Agat? Niedba??.

 

Uroczysto?? rozpocz??a si? od wprowadzenia na sal? gimnastyczn? Pocztu Sztandarowego i od?piewania Hymnu Narodowego. Nast?pnie uczniowie  zaprezentowali wiersze i piosenki po?wi?cone ?o?nierzom Wykl?tym. M?odzie? szkolna pozna?a sylwetki Polaków, którzy za woln? i niepodleg??  Polsk? zap?acili najwy?sz? cen? - wykre?lono ich z historii, w pami?ci Polaków mieli nie istnie?. Józef Franczak - „Lalek”, Zygmunt Szendzielarz - „?upaszka”, Danuta Siedzikówna - „Inka”,  Witold Pilecki - „Druh” to tylko nieliczni spo?ród Bohaterów Niez?omnych. Ca?a spo?eczno?? szkolna bior?ca udzia? w tej uroczysto?ci odda?a ho?d ?o?nierzom niez?omnym, ?o?nierzom drugiej konspiracji, wszystkim zapomnianym bohaterom walk o niepodleg?o?? Polski po 1945 roku. Uczniowie PSP w Iwaniskach od kilku lat anga?uj? si? w obchody tego wydarzenia, uczestnicz?c te? w konkursach.  W 2016 r. ucze? I klasy gimnazjum Filip Go?yski uzyska? I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „?o?nierze Wykl?ci - Pami?ci Zapomnianym Bohaterom Naszego Regionu” W tym roku uczniowie klasy VI a. VII b, i III b gimnazjum : Kamil Górczy?ski, Oliwia Niedba?a, Natalia Skrzatek, Aleksandra Suska i Julia Mordon wzi?li  udzia? w Ogólnopolskim Konkursie "?o?nierze Wykl?ci - Bohaterowie Niez?omni" zorganizowanym przez Fundacj? im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie.
 
wstecz   dalej »