sobota, 28 styczeń 2023
 
 
Przedstawienie Za ka?dy u?miech Twój&

21 lutego 2019 r. Iwa?ska spo?eczno?? ?wi?towa?a, gromadz?c si? licznie w hali sportowej Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach po to, aby wys?ucha? i obejrze? program artystyczny pod znajomo brzmi?cym tytu?em „Za ka?dy u?miech Twój…” Uroczysto?? u?wietnili swoj? obecno?ci? Wójt Gminy Iwaniska Pan Marek Staniek, Sekretarz Gminy Iwaniska Pani Wies?awa S?owik, Przewodnicz?ca Komisji O?wiaty Rady Gminy Iwaniska Pani Zofia Kokosa, by?y Dyrektor szko?y Pan Wac?aw S?owik,  obecnie urz?duj?cy Dyrektor PSP Pani Anna Michalska- Kapsiak, nauczyciele i pracownicy szko?y, cz?onkowie gminnego Klubu Seniora- babcie i dziadkowie oraz rodzice uczniów.Program artystyczny zaprezentowali  uczniowie klasy IV b w sk?adzie; Julia Ciepiela, Katarzyna Domaga?a, Wiktoria Górczy?ska, Wojciech Grudzie?, Magdalena Grze?kiewicz, Jakub Jabczyk, Miko?aj Janik, Lena Jankowska, Filip Konior, Kacper Koryci?ski, Sandra M?odzi?ska, Nikola Rozmys?owska, Bart?omiej Rusak, Kacper Rusak, Magdalena Szczepa?ska, Igor Wiktor, Oliwia Winiarska, Jakub Zaczkiewicz oraz Weronika Grochowina, Kinga Bogda?ska, Grzegorz Starba, Bart?omiej Sierant z klasy IVa. To przewodnia grupa spektaklu, obok której na scenie pojawili si? tak?e uczniowie gimnazjum oraz cz?onkowie zespo?u tanecznego „Dworzanie” z  klas VIII i V, a tak?e przedszkolaki. Serca publiczno?ci podbi? uk?ad taneczny ze wst??k? w wykonaniu dziewczynek z klasy IV b do piosenki pod tytu?em „Hallelujah” oraz ta?cem solo Sandry M?odzi?skiej. Tematem przewodnim programu by?y piosenki z lat 60, 70, 80 i 90, które bardzo przypad?y do gustu zgromadzonej publiczno?ci, w?ród nich pojawi?y si? mi?dzy innymi: „Nie wszyscy wielcy ju? przestali gra?”,„Rado?? najpi?kniejszych lat”, „Staruszek ?wiat”, „Sing- sing”, „Nie licz? godzin i lat”, „?lubne prezenty”, „Szukaj mnie”. Piosenki wykona?y uczennice klas gimnazjalnych i klas VIII PSP w Iwaniskach a mianowicie: Karolina Grabowiec, Zuzanna Sus?o, Gabriela Kowaluk, Natalia Charymska, Magda G?owacka, Wiktoria Gruszka i Weronika Kijanka. Najm?odsze dzieci by?y ?nie?ynkami ubranymi w bia?e sukienki ozdobione gwiazdkami, co dodawa?o im wyj?tkowego uroku i zdecydowanie wzbogaca?o wystrój sali. Ta?cz?c i ?piewaj?c, s?owami „Srebrzyste ?nie?ynki ofiaruj? Ci, Ka?da z nich jest inna, ka?da w s?o?cu l?ni…” zwróci?y si?  do swoich najbli?szych. Z przedszkolakami pi?knie za?piewa?a Wiktoria Gruszka z klasy II  piosenk? pod tytu?em „?yczenia dla Babci i Dziadka”. Uczniowie klasy IV b zata?czyli dostojnego poloneza w strojach galowych (dziewczynki d?ugie bia?e suknie, ch?opcy bia?e koszule i z?ote muszki). Klasa IV b zaprezentowa?a si? równie? bardzo ?adnie w piosenkach pod tytu?em „Za ka?dy u?miech Twój”, i „Mam t? moc”  z uk?adami tanecznymi. Utwory wykona?y: Julia Ciepiela i Lena Jankowska oraz Katarzyna Domaga?a i Oliwia Winiarska. Punktem kulminacyjnym spektaklu by? popisowy uk?ad taneczny stworzony do walca wiede?skiego pod tytu?em „Waltz of Roses”, który zosta? wykonany przez cz?onków zespo?u „Dworzanie” ( uczniowie klas III gimnazjum i VIII) oraz uczennice z klas V i IV PSP. W sk?ad zespo?u wchodzili; Teresa Masternak, Aleksandra Kokosa, Magda G?owacka, Patrycja Gawlik, Weronika Haremska, Karolina Grabowiec, Pawe? Zaj?c, Gabriela Jabczyk, Sylwia Sudy, Zuzanna Sus?o, Weronika Kijanka, Julia Suska, Natalia Bielecka, Patrycja Bie?, Anna Kargulewicz, Katarzyna Karwacka, Julia Krakowiak, Oliwia ?asak, Oliwia Radwa?ska, Wiktoria Skrzatek, Julia Szczucka, Klaudia Staniek, Julia Ciepiela, Katarzyna Domaga?a, Wiktoria Górczy?ska, Magdalena Grze?kiewicz, Lena Jankowska, Sandra M?odzi?ska, Nikola Rozmys?owska, Magdalena Szczepa?ska, Oliwia Winiarska i Weronika Grochowina.

Podczas piosenki „Bie?yje Rozy” m?odzi arty?ci wr?czyli swoim najbli?szym ró?e oraz wykonane przez siebie upominki . Po wyst?pie wszyscy spotkali si? przy herbacie
i s?odkim pocz?stunku. Program artystyczny przygotowa?a Pani El?bieta Dziama we wspó?pracy z wychowawcami Oddzia?ów Przedszkolnych. O dekoracj? sali zadba?y Panie: Agata Niedba?a i Anna Prokop. Uroczysto?? by?a bardzo udana i z pewno?ci? na d?ugo pozostanie w naszej pami?ci. 

 
wstecz   dalej »