sobota, 28 styczeń 2023
 
 
KO?O GOSPODY? WIEJSKICH W UJE?DZIE TO SKARBNICA TRADYCJI, Z KTÓREJ CZERPI? M?ODSZE POKOLENIA

W tegoroczny T?usty Czwartek 28.02.2019 roku panie z Ko?a Gospody? Wiejskich z Ujazdu kolejny raz udowodni?y, ?e s? stra?niczkami tradycji i we wspó?pracy z Publiczn? Szko?? Podstawow? w Uje?dzie zorganizowa?y w ?wietlicy wiejskiej t?ustoczwartkowe warsztaty dla wszystkich uczniów.

Spotkania odby?y si? w kilku turach: dla dzieci z m?odszych i starszych grup przedszkolnych, dla uczniów klas I – III oraz klas IV – VIII. Starsi uczestnicy samodzielnie wyrabiali ciasto, formowali p?czki, faworki, ró?e karnawa?owe oraz je sma?yli pod troskliwym okiem opiekunów. Wszyscy mogli próbowa?, gdy? wysz?y pyszne, pi?knie pachnia?y i bardzo smakowa?y. Dzieci z oddzia?ów przedszkolnych i klas m?odszych mia?y okazj? wykaza? si? umiej?tno?ciami dekoracyjnymi. Na ich „warsztatach” powsta?y pi?kne lukrowane babeczki i kolorowe ciasteczka.

Wspólna praca nad przygotowaniem s?odko?ci sprawi?a wszystkim wiele rado?ci. Anga?uj?c w takie dzia?ania najm?odszych mieszka?ców, panie z Ko?a Gospody? Wiejskich w Uje?dzie podtrzymuj? tradycje, pokazuj? sens tych dzia?a?, a przede wszystkim integruj? ma?e spo?ecze?stwo. Dzi?ki nim tradycje s? przekazywane kolejnym pokoleniom i nieustannie „?yj?”. Wspólne warsztaty to wspania?a edukacja, zabawa, propozycja sp?dzania czasu wolnego – to skarbnica tradycji. Któ? lepiej móg?by przedstawi? t? cz?stk? kultury jak nie mamy i babcie.
 
wstecz   dalej »