wtorek, 30 maj 2023
 
 
WSZYSTKIE KOLORY?WIATA w Uje?dzie

Uczniowie Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie kolejny raz w??czyli si? w akcj? wolontariatu. Cz?onkowie Samorz?du Uczniowskiego oraz Ko?a Wolontariatu  zaanga?owali si? w akcj? UNICEF-u „Wszystkie Kolory ?wiata”. Kampani? wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Je?owska. Akcja ma na celu nie tylko kszta?towanie w?ród dzieci postawy tolerancji i otwarto?ci na inne kultury, ale i równie? zebranie ?rodków na szczepionki na ratowanie ?ycia na najbardziej potrzebuj?ce dzieci w Czadzie Po?udniowym, Sudanie, Sierra Leone.

Wolontariusze z Ujazdu bardzo aktywnie zaanga?owali si? w prac? na rzecz akcji UNICEF-u. Ju? od listopada 2018 roku przy pomocy rodziców, dziadków i nauczycieli przygotowywali swoje w?asne laleczki, które ubierali i przyozdabiali w sposób odpowiadaj?cy kulturze kraju, który by? wybrany za ojczyzn?. Przy okazji uzupe?niali równie? „akt urodzenia” lalki. Uczniowie mogli da? upust swojej wyobra?ni i kreatywno?ci wcielaj?c si? w rol? artystów oraz kreatorów mody.  Dyrektor szko?y w Uje?dzie – Marcin Urba?ski, zaanga?owa? si? tak?e w dzia?ania podj?te przez uczniów: Akcje wolontariatu ucz? nas dostrzega?, ?e czasami bardzo blisko jest kto? taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie mo?liwo?ci, aby je zrealizowa?. "Praca" dla innych uczy nas pokory wobec ?ycia.

5. lutego 2019 roku podczas „Dnia Wszystkich Kolorów ?wiata” zorganizowana zosta?a wystawa lalek. Ka?dy z przyby?ych rodziców móg? wybra? laleczk?, zaopiekowa? si? ni?, a jednocze?nie uratowa? ?ycie prawdziwemu dziecku potrzebuj?cemu szczepie?, przekazuj?c na ten cel darowizn?. Odzew rodziców by? niesamowity! Wszystkie zaprojektowane i przygotowane laleczki zosta?y kupione. W akcj? w??czy? si? równie? Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, który wspar? dzia?ania wolontariuszy.

Dzieci z Ujazdu pod opiek? nauczycieli- wychowawców i opiekunów ko?a wolontariatu pa?: Teresy S?owik, Anny Go?yskiej i Magdaleny Czub – koordynatora akcji pokaza?y w jaki sposób szmaciana laleczka mo?e uratowa? ?ycie dziecka. Zebrana kwota przeros?a oczekiwania wolontariuszy, a udzia? uczniów w akcji potwierdzi? jedynie fakt, ?e pomaganie mo?e by? nie tylko po?yteczne, ale i przyjemne.

 
wstecz   dalej »