czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
SPOTKANIE INTEGRACYJNE W KUJAWACH
 

?wietlica wiejska w Kujawach prowadzi wiele dzia?a? maj?cych na celu integracj? ?rodowiska lokalnego oraz aktywnie wspó?pracuje z Publiczn? Szko?? Podstawow? w Uje?dzie.

W niedzielne popo?udnie, 3. lutego 2019 roku, radny Rady Gminy Iwaniska – Gabriel Majsak, so?tys so?ectwa Kujawy – Piotr Nizio?ek wraz z  Ko?em Gospody? Wiejskich w Kujawach ju? po raz drugi zorganizowali spotkanie integracyjne dla mieszka?ców so?ectwa Kujawy.

G?ównym punktem uroczysto?ci by?y jase?ka bo?onarodzeniowe wystawione przez grup? teatraln? ze szko?y w Uje?dzie pod kierunkiem Anny Go?yskiej,  nauczyciela j?zyka angielskiego oraz ksi?dza Rafa?a Golonki. M?odzi aktorzy zarówno wzruszali, jak i bawili  bardzo licznie zgromadzonych mieszka?ców Kujaw i okolicznych miejscowo?ci oraz zaproszonych go?ci, w?ród których znale?li si? wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek oraz dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcin Urba?ski. Publiczno?? z olbrzymim zaciekawieniem i skupieniem ws?uchiwa?a si? w or?dzie mi?o?ci  p?yn?ce ze stajenki betlejemskiej. Uroku inscenizacji doda?y kol?dy i pastora?ki w wykonaniu uczniów z Ujazdu. W przedstawieniu pojawi? si? równie? motyw patriotyczny nawi?zuj?cy do 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.To by?o przepi?kne przedstawienie, które dostarczy?o nam wielu wzrusze?, mówi? wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek. Dzi?kuj? organizatorom za wszystkie inicjatywy s?u??ce integracji ?rodowiska lokalnego, które s? realizowane w so?ectwie Kujawy –doda? wójt. Uroczysto?? zako?czy? radny Rady Gminy Iwaniska – Gabriel Majsak, który podzi?kowa? uczniom z Ujazdu za wyst?p oraz mieszka?com so?ectwa  i rodzicom uczniów za tak liczne przybycie. W sposób szczególny dzi?kuj? wójtowi Gminy Iwaniska – Markowi Sta?kowi za osobiste zaanga?owanie, które przyczyni?o si? do powstania ?wietlicy w Kujawach – powiedzia? radny Gabriel Majsak.

Ostatnim punktem spotkania integracyjnego by? pocz?stunek przygotowany przez Ko?o Gospody? Wiejskich z Kujaw.

 
wstecz   dalej »