czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
W SZKOLE W UJE?DZIE PODSUMOWANO I PÓ?ROCZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 Dzie? 5. lutego 2019 roku by? dla uczniów Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie wyj?tkowy i pe?en wra?e?. W szczególny sposób podsumowali oni swoje osi?gni?cia oraz wyniki w nauce.

W spotkaniu tym uczestniczyli: dyrektor szko?y Marcin Urba?ski, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Na wst?pie dyrektor podsumowa? osi?gni?cia uczniów w I pó?roczu roku szkolnego 2018/2019, w tym m.in.: ?rednie ocen, frekwencj? oraz wzorowe oceny z zachowania. Przypomnia? równie? o sukcesach uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Pogratulowa? im sukcesów, ale równie? podzi?kowa? za ich wytrwa?o?? i aktywno?? w ró?norodnych zaj?ciach  pozalekcyjnych, akcjach charytatywnych, które odbywaj? si?  zarówno na terenie szko?y, jak i poza ni?. Uczniowie, którzy uzyskali ?redni? ocen powy?ej 4,75 to: Monika Orkisz (kl. VIII), Kamila Kargul (kl. VIII), Klaudia ?cibisz (kl. VII), Aleksandra Sobczyk (kl. VII), Wiktoria Sobczyk (kl. VII), Krystian Winiarski (kl. VII), Maria Strzy? (kl. VII), Kacper Sobczyk (kl. VI), Kacper ?cibisz (kl. V), Jakub Kargul (kl. V), Bart?omiej W?odarski (kl. IV).

Dyrektor podzi?kowa? tak?e nauczycielom, rodzicom i pracownikom niepedagogicznym za wspóln? prac?, która przynosi tak wspania?e efekty. Pragn? równie? z?o?y? podzi?kowanie wójtowi Gminy Iwaniska – Markowi Sta?kowi, za ?yczliwo?? i opiek? nad nasz? Szko?? oraz za wspieranie wszelkich dzia?a? s?u??cych dobru uczniów, mówi dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski. Dzi?ki staraniom i zaanga?owaniu Pana wójta ?wiat naszych uczniów staje si? bardziej radosny i kolorowy – dodaje dyrektor.

Na zako?czenie wyst?pili sami uczniowie,  którzy pod kierunkiem Anny Maj – opiekunki ko?a teatralnego, przygotowali spektakl teatralny „Edukacja jest dro?sza od z?ota”. Rodzicie ze wzruszeniem podziwiali aktorskie i wokalne talenty swoich dzieci. Sala gimnastyczna przybra?a wystrój staro?ytnej Grecji, a uczniowie klasy siódmej i pi?tej zamienili si? w greckich bogów. W trakcie przedstawienia panowa?a wyj?tkowa atmosfera, a uczniowie wykazali si? niezwyk?? pracowito?ci? i pomys?owo?ci?.

 
wstecz   dalej »