czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Emerytowany górnik go?ci? w Szkole Podstawowej w Uje?dzie

Pan Andrzej Papaj, emerytowany górnik w kopalni w?gla kamiennego na ?l?sku, go?ci? w publicznej Szkole Podstawowej  w Uje?dzie. Pan Andrzej, prywatnie dziadek dwóch uczennic szko?y w Uje?dzie, opowiedzia? o swojej ci??kiej pracy w kopalni.

Zaproszony go?? przybli?y? dzieciom wizerunek patronki górników ?w. Barbary. Wyja?ni? równie?, dlaczego ?wi?to górników nazywamy Barbórk?. Obja?ni? tak?e symbolik? galowego stroju górnika. Dzieci mia?y okazj? przyjrze? si? z bliska szpadzie, któr? otrzyma? za d?ugoletni? prac?.Wiele rado?ci sprawi?o przymierzanie czapki z pióropuszem. Zainteresowanie uczniów i przedszkolaków wyra?a?o si? w du?ej ilo?ci pyta? kierowanych do Pana Andrzeja na temat jego pracy.

Spotkanie to przybli?y?o trud górniczej pracy, ich po?wi?cenie dla innych ludzi. Da?o tak?e mo?liwo?? kontaktu z cz?owiekiem, dla którego praca by?a ogromn? pasj?.

 
wstecz   dalej »