czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
SUKCESEM W ?WIAT MATEMATYKI

We wrze?niu 2018 roku wzi?li udzia? w ?wiatowym Dniu Tabliczki Mno?enia. Celem akcji by?o propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia si? matematyki. Mia?a ona zach?ci? do przypomnienia sobie tabliczki mno?enia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja by?a okazj? dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaleg?o?ci i wywo?a?a wiele emocji. W szkole w Uje?dzie uczniowie wykazali si? wiedz? na piatk?! Szko?a uzyska?a certyfikat

Uczniowie Monika Orkisz oraz Kacper ?cibisz reprezentowali szko?? w  matematycznym konkursie „Wiem wszystko o ?yciu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zwi?zku z obchodami 100-lecia nawi?zania stosunków dyplomatycznych pomi?dzy Rzeczpospolit? Polsk? a Republik? Grecji. Ucze? klasy V Kacper ?cibisz zosta? wy?oniony jako kandydat do tytu?u laureata konkursu i  reprezentowa? województwo ?wi?tokrzyskie na etapie centralnym.

W listopadzie uczniowie szko?y równie? pod opiek? Magdaleny Czub - nauczyciela matematyki  wzi?li udzia? w III Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki dla Szkó? Podstawowych Województwa ?wi?tokrzyskiego. Uczennica klasy VIII- Monika Orkisz po kolejnym etapie zakwalifikowa?a si?  i przygotowuje si? do III etapu wojewódzkiego. Sama uczennica mówi: "Nauka matematyki sprawia mi rado?? i  przyjemno??. Z ka?dym nowym zagadnieniem ro?nie moje zainteresowanie tym dzia?em nauki. Podczas wykonywania ró?norodnych zada? trac? rachub? czasu. Matematyka  pobudza moje my?lenie i uczy logicznego toku rozumowania."

Zadowolenia z osi?gni?? uczniów nie kryje dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie Marcin Urba?ski: "Dla mnie sukcesy szko?y s? dowodem na to, ?e uczniowie dzi?ki wytrwa?ej pracy, talentowi i  wsparciu rodziców oraz nauczycieli uczestnicz? w  wszechstronnym rozwoju swoich zainteresowa? i uzdolnie?".

 
wstecz   dalej »