czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
DZIECI ZE SZKO?Y W UJE?DZIE PAMI?TA?Y O ?WI?CIE SWOICH BAB? I DZIADKÓW


1 lutego 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby? si? niezwyk?y koncert ?ycze? w wykonaniu m?odych artystów z oddzia?ów przedszkolnych i klas I – III. Dedykowany on by? dla go?ci szczególnych – KOCHANYCH BAB? I DZIADKÓW, którzy bardzo licznie przybyli na spotkanie.

Uroczysto?? zaszczycili swoj? obecno?ci? zaproszeni go?cie: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicz?ca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, przewodnicz?ca Komisji O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa Publicznego – Zofia Kokosa, radny Rady Gminy Iwaniska – W?adys?aw Orkisz, dyrektor Gminnego Zespo?u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó? – Danuta Kargulewicz, przewodnicz?ca Rady Rodziców – El?bieta Wo?niak oraz dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcin Urba?ski.

Babcia i Dziadek to wyj?tkowe osoby w ?yciu ka?dego dziecka, dlatego w tych szczególnych dniach uczniowie ze szko?y w Uje?dzie pami?tali o nich i wspólnie z wychowawczyniami oddzia?ów przedszkolnych i klas m?odszych przygotowa?y przedstawienie i drobne upominki.

Dziadkowie w skupieniu przypatrywali si? wyst?pom swoich wnucz?t, nagradzaj?c ich gromkimi brawami, nie kryj?c przy tym wzruszenia.  Po cz??ci oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na s?odki pocz?stunek, przygotowany przez rodziców. 

To by? dzie?, pe?en u?miechu i rado?ci, mówi dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski. Szcz??liwe i rozpromienione twarze Bab? i Dziadków ukaza?y nam, jak wa?ne s? takie spotkania, dodaje dyrektor. 

,,Bóg nie móg? by? wsz?dzie wi?c stworzy? babcie i dziadków”

(autor nieznany)

 

KOCHANE BABCIE I DRODZY DZIADKOWIE!

?yczymy Wam samych radosnych dni, du?o zdrowia,

 a przede wszystkim najpi?kniejszych chwil sp?dzonych razem z wnukami!

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie

Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie 
wstecz   dalej »