czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
W SZKOLE W UJE?DZIE ZBIERALI DARY DLA PODOPIECZNYCH PRZYTULISKA NA WI?NIOWEJ

Publiczna Szko?a Podstawowa w Uje?dzie przyst?pi?a do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „RAZEM NA ?WI?TA”, w ramach której zorganizowano zbiórk? dla bezdomnych psów mieszkaj?cych w schronisku dla zwierz?t „Przytulisko na Wi?niowej” w Sandomierzu.

?wi?teczna zbiórka karmy, po?ywienia i innych potrzebnych akcesoriów w celu wsparcia sandomierskiego schroniska rozpocz??a si? 5 grudnia 2018 roku w Mi?dzynarodowy Dzie? Wolontariusza. Na korytarzach rozwieszono plakaty promuj?ce zbiórk? i zach?caj?ce do w??czenia si? w niesienie pomocy psom mieszkaj?cym w „Przytulisku na Wi?niowej”.

10 stycznia 2019 roku w ramach podsumowania akcji „RAZEM NA ?WI?TA” uczniowie wraz z opiekunami: dyrektorem PSP w Uje?dzie – Marcinem Urba?skim i  koordynatorem szkolnego ko?a charytatywnego – Ann? Go?ysk?, odwiedzili schronisko w  Sandomierzu. Wizyta u „czworono?nych przyjació?” pozwoli?a poszerzy? wiedz? na temat funkcjonowania i pracy schroniska od wewn?trz. Uczniowie przekonali si?, jak ?yj? bezdomne psy, poznali ich historie i losy, dowiedzieli si? tak?e o opiece i obowi?zkach wolontariuszy, czy  te? procedurze adopcji. Spotkanie z wolontariuszami schroniska i ich podopiecznymi dostarczy?o wielu emocji i wzrusze?, gdy? ka?de zwierz? posiada trudne i bolesne do?wiadczenia.

Grupa wolontariuszy w imieniu spo?eczno?ci szkolnej z Ujazdu przekaza?a na r?ce szefowej sandomierskiego schroniska – Moniki Kowalskiej 27 kg karmy suchej, 32 kg karmy mokrej, 20 kg ry?u, kaszy i makaronu oraz r?czniki papierowe.

Akcja „Razem na ?wi?ta” to jedno z wielu dzia?a? charytatywnych organizowanych na terenie Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie. Pomoc dla bezdomnych psów szerzy ide? wolontariatu, uczy szacunku dla zwierz?t oraz odpowiedzialno?ci za ich w?a?ciwe traktowanie, mówi Marcin Urba?ski – dyrektor szko?y. Na r?ce Pani Moniki Kowalskiej sk?adam serdeczne podzi?kowania wszystkim wolontariuszom z „Przytuliska na Wi?niowej” za niezwyk?? lekcj? szacunku i wra?liwo?ci wobec „naszych braci mniejszych”. Dzi?kuj? równie? rodzicom naszych uczniów, którzy bardzo aktywnie w??czyli si? w akcj? niesienia pomocy dla podopiecznych sandomierskiego schroniska  – dodaje Marcin Urba?ski.

 
wstecz   dalej »