czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
SZKOLENIA DLA DOROS?YCH W SO?ECTWIE RADWAN

W ?wietlicy wiejskiej so?ectwo Radwan prowadzi aktywn? dzia?alno??, proponuj?c mieszka?com ofert? spo?eczno – edukacyjn?. Ciekawe i innowacyjne pomys?y przyci?gaj? liczn? grup? spo?eczno?ci lokalnej, która ch?tnie anga?uje si? w szereg prowadzonych aktywno?ci.

Od kilku miesi?cy w ?wietlicy wiejskiej so?ectwa Radwan w ramach projektu „Postaw akcent na (cyfrowe) kwalifikacje!” intensywnie odbywaj? si? bezp?atne szkolenia komputerowe oraz j?zykowe. Kursy te zosta?y opracowane z my?l? o narastaj?cych potrzebach edukacyjnych i zawodowych mieszka?ców z przeznaczeniem dla osób powy?ej 25 roku ?ycia, o niskich kwalifikacjach, mieszkaj?cych, pracuj?cych lub ucz?cych si? na terenach wiejskich Obszarów Strategicznej Interwencji z powiatów i gmin o najwy?szej stopie bezrobocia.

Pod okiem wykwalifikowanych trenerów mieszka?cy uczestnicz? w zaj?ciach komputerowych i zaj?ciach j?zyka angielskiego nabywaj?c umiej?tno?ci w zakresie tych kompetencji. Poprzez codzienn? praktyk? ucz? si? mi?dzy innymi sprawnie przegl?da?, szuka? i filtrowa? informacji, komunikowa? z wykorzystaniem narz?dzi cyfrowych, przetwarza? teksty, czy te? poznaj?  dzia?ania on-line oraz zasady netykiety. Tak?e zdobywaj? wiedz? z  j?zyka angielskiego w celu skutecznego porozumiewania si?, kszta?tuj? sprawno?ci niezb?dne do pos?ugiwania si? zasobem ?rodków j?zykowych umo?liwiaj?cych umiej?tn? komunikacj? obcoj?zyczn?. Szkolenia realizowane s? w wymiarze 120 godzin. Uczestnicy otrzymuj? podr?czniki, pomocne materia?y szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzaj?ce nabyte kwalifikacje. Kursy prowadzone przez Krzysztofa Kijank? (zaj?cia komputerowe) i Ann? Go?ysk?(zaj?cia j?zyka angielskiego)dostarczaj? intensywnej praktyki, a poprzez bardzo aktywne uczestnictwo kursanci zdobywaj? cenne umiej?tno?ci niezb?dne w dzisiejszych czasach.

„Tego typu szkolenia umo?liwiaj? rozwijanie zainteresowa? mieszka?ców naszego so?ectwa oraz sprzyjaj? organizowaniu ?ycia spo?ecznego wsi” mówi Zofia Kowalska – so?tys so?ectwa Radwan.

Realizowane przedsi?wzi?cia wspierane s? przez Wójta Gminy Iwaniska – Marka Sta?ka i sekretarz Gminy Iwaniska – Wies?aw? S?owik.

Projekt „Postaw akcent na (cyfrowe) kwalifikacje!” RPSW.08.04.02-26-0102/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020,O? priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne spo?ecze?stwo, Dzia?anie 8.04 Kszta?cenie ustawiczne osób doros?ych, Poddzia?anie 8.04.02 Podnoszenie umiej?tno?ci lub kwalifikacji osób doros?ych w obszarze ITC i j?zyków obcych (projekty konkursowe), wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 To tylko niektóre dzia?ania so?ectwa Radwan i Ko?a Gospody? Wiejskich w Radwanie, które skutecznie i pr??nie dzia?a.

 
wstecz   dalej »