czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
MAGIA ?WI?T BO?EGO NARODZENIA. ZAJ?CIA OTWARTE Z UDZIA?EM RODZICÓW W SZKOLE W UJE?DZIE


Podczas zaj?? otwartych przeprowadzonych 12 grudnia 2018r. uczniowie klasy trzeciej Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie wraz ze swoimi mamami zaprezentowa?y wiele pomys?ów na ozdoby ?wi?teczne .

Inspiracj? do przeprowadzenia takiego spotkania by?o wzmacnianie wi?zi emocjonalnej z rodzin? w czasie oczekiwania na ?wi?ta Bo?ego Narodzenia, kszta?towanie uczu? ciep?a rodzinnego, aktywizowanie oraz integrowanie rodziców i dzieci podczas wspólnych zabaw plastycznych.

Przy d?wi?kach kol?d i piosenek ?wi?tecznych rodzice wraz ze swoimi pociechami dekorowali pi?knie pachn?ce pierniczki, przygotowywali elementy dekoracji ?wi?tecznych oraz wykonywali stroiki bo?onarodzeniowe. Wszyscy spisali si? doskonale, powsta?y pi?kne i niepowtarzalne prace. Warsztaty zorganizowane przez Edyt? ?ata, by?y okazj? do ?wietnej zabawy oraz niezwyk?? lekcj? kreatywno?ci oraz wspania?ym wprowadzeniem w ?wi?teczny nastrój. Spotkanie zako?czy?o si? degustacj? ?wi?tecznych pyszno?ci.

Dzi?kuj? wszystkim rodzicom naszych uczniów za zaanga?owanie i aktywny udzia? w ?yciu Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie, mówi dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski.

 
wstecz   dalej »