czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
WOLONTARIUSZE Z UJAZDU ZBIERALI NA DOM HOSPICYJNY

W listopadzie i grudniu 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby?a si? zbiórka publiczna „ZBUDUJMY DZIECIOM DOM HOSPICYJNY”. Ca?a spo?eczno?? szkolna przyst?pi?a do akcji organizowanej przez Fundacj? ”Z SERCA DLA SERCA” z siedzib? w K?piu Zalesza?skim.

Na terenie szko?y kwest? prowadzi? sztab nr 92 w sk?adzie: Klaudia Kost?pska, Weronika Wo?niak, Marlena Wójcik i Wiktoria Halat. Wolontariuszki zbiera?y datki do puszek na rzecz Domu Hospicyjnego dla nieuleczalnie chorych dzieci w najtrudniejszych momentach ich ?ycia. W akcj? ch?tnie w??czyli si? uczniowie, grono pedagogiczne na czele z dyrektorem szko?y, jak równie? rodzice. Ca?a suma w kwocie 401,07 z? zosta?a ju? przekazana na konto Fundacji.

Z wielk? ch?ci? przyst?pili?my do  zbiórki na  budow? Domu Hospicyjnegodla dzieci w Zaleszanach. Tego typu inicjatywy ucz? dzieci empatii i odpowiedzialno?ci za drugiego cz?owieka. Bycie wolontariuszem dostarcza warto?ciowych do?wiadcze? edukacyjnych i pe?ni bogat? rol? wychowawcz? – mówi dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski.

Publiczna Szko?a Podstawowa w Uje?dzie wspiera ide? wolontariatu i dobroczynno?ci w??czaj?c si? w  wiele akcji o charakterze charytatywnym. Na korytarzu szkolnym widnieje gazetka o dzia?aniach podejmowanych w tym zakresie, popularyzuj?ca niesienie bezinteresownej pomocy i informuj?ca o akcjach, w których szko?a bierze udzia?. Dzi?ki temu oddzia?ywanie organizowanych przedsi?wzi?? jest bardziej intensywne i trwa?e oraz zach?ca do dzia?ania na rzecz innych.

Opiekunami wolontariuszek byli: Marcin Urba?ski – dyrektor szko?y oraz Anna Go?yska – nauczyciel j?zyka angielskiego. 
wstecz   dalej »