wtorek, 20 październik 2020
 
 
DEGUSTACJA MIODU W SZKOLE W UJE?DZIE
21 listopada 2018 roku dzieci z oddzia?ów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odwiedzi? Henryk Szczepa?ski – prezes Ko?a Pszczelarzy w Iwaniskach, który na temat pszczó? i produkowanego przez nie miodu wie prawie wszystko.

Pan Henryk na spotkanie przyby? wyposa?ony w akcesoria pszczelarskie, rekwizyty, ilustracje oraz okazy tych interesuj?cych owadów. Cierpliwie i wyczerpuj?co mówi? o tym, jak wygl?da ?ycie w ulu, jaka panuje w nim hierarchia, przedstawi? równie? zdrowotne warto?ci miodu. Zapozna? dzieci z budow? ula, pokaza? te? specjaln? ramk? wyj?t? z jego ?rodka.

Maluchy mia?y mo?liwo?? przymierzy? strój u?ywany przez hodowc? pszczó?. Z wielkim zaciekawieniem ogl?da?y  podkurzacz, ramk? czy te? d?uto pszczelarskie. Dowiedzia?y si? jak nektar trafia do ula i w jaki sposób pszczo?y przerabiaj? nektar na miód. Wszystkie dzieci mog?y obejrze? plastry miodu, wosk i kit pszczeli.

Na zako?czenie wizyty Pan Szczepa?ski zaprosi? wszystkie przedszkolaki do degustacji miodu, podczas której mog?y spróbowa? produktów pszczelich takich jak miód czy te? py?ek kwiatowy.

Spotkanie odby?o si? w mi?ej i przyjaznej atmosferze. Pe?ni wra?e?, zdobytych wiadomo?ci i ciekawostek z ?ycia pszczó? i pracy pszczelarza przedszkolaki podzi?kowa?y za mile sp?dzony czas.

 
wstecz   dalej »