czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
DZIE? DLA NIEPODLEG?EJ W SZKOLE W UJE?DZIE POD PATRONATEM WÓJTA GMINY IWANISKA

 W uroczysto?ciach udzia? wzi?li: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek,  radna – Zofia Kowalska, radny Rady Gminy Iwaniska – W?adys?aw Orkisz, przewodnicz?ca Rady Rodziców – El?bieta Wo?niak, dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcin Urba?ski, nauczyciele, pracownicy szko?y, uczniowie oraz licznie przybyli rodzice, dziadkowie i mieszka?cy okolicznych miejscowo?ci.

Obchody  rozpocz??y si? uroczyst? akademi? upami?tniaj?c? d?ug? drog? do wolno?ci polskiego narodu, który przez 123 lata niewoli nigdy nie pogodzi? si? z utrat? niepodleg?o?ci i podejmowa? trud walki o woln? Polsk?. Akademia zako?czy?a si?  modlitw? za Ojczyzn? oraz  od?piewaniem pie?ni ,,Bo?e, co? Polsk?”. Gratuluj? wam umiej?tno?ci aktorskich. To by?a niezwyk?a lekcja historii, ale te? lekcja wychowania patriotycznego – mówi? wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek.

Nast?pnym punktem „Dnia dla Niepodleg?ej” by? polonez zata?czony przez uczniów klas IV – VIII  na tle bia?o-czerwonej flagi. Zosta? on uwie?czony  lec?cymi ku niebu balonami w barwach narodowych.


Kolejnym dzia?aniem obchodów100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci by?o zakopanie KAPSU?Y CZASU z ?yczeniami dla Polski. Swoje listy do przysz?ych pokole? z?o?yli uczniowie, nauczyciele, mieszka?cy Ujazdu i pobliskich miejscowo?ci. Nast?pnie naszkolnym podwórku posadzono symboliczny D?B NIEPODLEG?O?CI –symbol wytrwa?o?ci i  nie?miertelno?ci.

W ramach obchodów ,,Dnia dla Niepodleg?ej” dzieci z oddzia?u przedszkolnego przygotowywa?y ,,Bia?o-czerwone przysmaki na 100-lecie Niepodleg?o?ci”. By?y to m.in.: bia?o-czerwone kanapki z serem i d?emem, bia?o-czerwone babeczki z d?emem i lukrem, bia?o-czerwone kanapki z twarogiem i pomidorem oraz bia?o-czerwone pierniki. W drugim oddziale przedszkolnym odby?y si? zaj?cia plastyczne „Polskie symbole narodowe oczami dziecka” po??czone z projekcj? filmu o tematyce patriotycznej. Klasy  I – III natomiast wzi??y udzia? w szkolnym czytaniu utworów patriotycznych, wykonywa?y bia?o-czerwone kotyliony oraz „Kodeks postaw patriotycznych”.

Wa?nym dzia?aniem by?o równie? odwiedzenie  Miejsc Pami?ci Narodowej w Uje?dzie, na Haliszce, w Konarach, w Modliborzycach, w Kolonii Grzybów oraz w Iwaniskach, gdzie zapalono znicze i z?o?ono wi?zanki kwiatów.

Uczniowie klas  IV-VIII,,poszukiwali” patriotyzmu  w literaturze. Umo?liwi?a im to przygotowana wystawa ksi??ek po??czona  z projekcj?  filmu ,,Pan Tadeusz”, a tak?e prezentacja multimedialna: ,,Najpi?kniejsze polskie zabytki”.

Ponadto m?odzie? z  klas VII i VIII wykona?a plakaty okoliczno?ciowe w j?zyku niemieckim. Czytamy na nich m.in.: „Teraz Niemcy s? dla nas wa?nym partnerem biznesowym. Mimo, ?e w historii nie byli?my przyjació?mi, to jednak nasze stosunki bardzo si? poprawi?y i trwaj? tak do dzi?. Teraz zawsze oba pa?stwa mog? liczy? na siebie nawzajem. Znajomo?? j?zyka niemieckiego zwi?ksza twoje szanse na znalezienie w przysz?o?ci ciekawej i dobrze p?atnej pracy. Ze wzgl?du na zacie?nion? wspó?prac? polsko-niemieck? w naszym kraju bardzo ceni si? pracowników z dobr? znajomo?ci? niemieckiego”.

W tym uroczystym dniu w szkole rozbrzmiewa?y pie?ni patriotyczne. O symbolicznej godzinie 11.11 w Szkole w Uje?dzie od?piewano cztery zwrotki  „Mazurka D?browskiego”.. Odby?y si? równie? fina?y: „Konkursu100 pyta? z dziedziny bankowo?ci na100-lecie odzyskania niepodleg?o?ci” oraz ,,Turnieju szachowego na  100-lecie niepodleg?o?ci”.

Sk?adam serdeczne podzi?kowania wójtowi Gminy Iwaniska – Markowi Sta?kowi za obj?cie honorowym patronatem „Dnia dla Niepodleg?ej”. Pana patronat podniós? presti? naszych obchodów stulecia odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci, mówi? Marcin Urba?ski – dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie. Dzi?kuj? nauczycielom, uczniom, a tak?e  rodzicom, którzy bardzo ch?tnie anga?uj? si? w podejmowane przez szko?? dzia?ania, doda? dyrektor.

 
wstecz   dalej »