czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
OR?DZIE MI?O?CI Z GROTY BETLEJEMSKIEJ - JASE?KA RELIGIJNO  PATRIOTYCZNE W SZKOLE W UJE?DZIE


13 grudnia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby?y si? jase?ka bo?onarodzeniowe o charakterze patriotycznym pod has?em: „Przes?anie Mi?o?ci”.

W uroczysto?ci udzia? wzi?li: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, radny Rady Powiatu Opatowskiego– Zbigniew Wo?cerz, dyrektor Banku Spó?dzielczego w Staszowie/Oddzia? Iwaniska – Edmund Szyma?ski, radny Rady Gminy Iwaniska – W?adys?aw Orkisz, przewodnicz?ca Rady Rodziców – El?bieta Wo?niak, dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcin Urba?ski, nauczyciele, pracownicy szko?y, uczniowie, a tak?e licznie zgromadzeni rodzice, dziadkowie oraz mieszka?cy spo?eczno?ci lokalnej.
Tegoroczny wyst?p jase?kowy nawi?zuj?c do 37 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, by? wyrazem g??bokiej zadumy nie tylko religijnej, ale i patriotycznej. Program przygotowany przez ks. Rafa?a Golonk? i Ann? Go?ysk? przybli?a? tajemnice t?sknoty cz?owieka za Mi?o?ci?, któr? przynosi ?wiatu nowonarodzone Dzieci?. Wyst?puj?cy uczniowie wyg?osili „or?dzie Mi?o?ci z Groty Betlejemskiej” sk?aniaj?c do refleksji nad sensem w?asnego ?ycia w tym tak zabieganym ?wiecie.

Nawet w tak radosne ?wi?ta, jakimi niew?tpliwie s? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia warto pami?ta? o wa?nych rocznicach w historii naszej ukochanej Ojczyzny. Jak pewnie zauwa?yli?cie nasza m?odzie?  przygotowa?a pi?kn? dekoracj? ?wi?teczn?, na której znajduj? si? bia?o-czerwone promienie mi?osierdzia. Bia?o-czerwone a wi?c nawi?zuj?ce do polskich symboli narodowych, mówi? dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski

Scenariusz ukazywa?tak?e tre?ci patriotyczne. Na scenie wyst?pili Polscy ?o?nierze przebywaj?cy z dala od rodzin, powstaniec, samotny staruszek wracaj?cy wspomnieniami do walki w obronie Ojczyzny, poeta cytuj?cy wiersz Cypriana Kamila Norwida „Moja Piosnka”: „do kraju tego, gdzie kruszyn? chleba podnosz? z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba – t?skno mi Panie…”. Nie zabrak?o tak?e s?ów genera?a Jaruzelskiego og?aszaj?cego wprowadzenie stanu wojennego. Przedstawiane tre?cinios?y przes?anie mi?o?ci i pokoju nie tylko na czas ?wi?teczny, ale codzienno?? wype?nion? postaw? w umi?owaniu Boga, Ojczyzny i drugiego cz?owieka. Wa?nym elementem jase?ek by?y postaci ?wi?tej Rodziny: Maryi z Dzieci?tkiem Jezus, w któr? wcieli?a si? mama uczennic szko?y –Pani Anna Kubala razem ze swoim  synem Bartkiem oraz Józefa, którego rol? odegra? pracownik szko?y – Adam Tomczyk.

Po przedstawieniu ?yczenia ?wi?teczne z?o?yli zaproszeni go?cie, przewodnicz?ca Samorz?du Uczniowskiego – Patrycja Lenart oraz dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski. Niech ?wi?tecznym dniom sp?dzonym w rodzinnym gronie towarzyszy rado??, poczucie spokoju i zrozumienia. Nowy Rok niech przyniesie optymizm, wiar? i szcz??cie oraz spe?nienie wszelkich zamierze?, mówi? wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek.

Dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski zako?czy? uroczysto?? wierszem ksi?dza Jana Twardowskiego „Pomódlmy si? w Noc Betlejemsk?, w noc szcz??liwego rozwi?zania, by wszystko si? nam rozpl?ta?o, w?z?y, konflikty, powik?ania. Oby si? wszystkie trudne sprawy porozkr?ca?y jak supe?ki, w?asne ambicje i urazy zacz??y ?mieszy? jak kukie?ki…”.

 
wstecz   dalej »