czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
DZIELNICOWY O PRAWACH DZIECKA  WARSZTATY W SZKOLE W UJE?DZIE
W pi?tek, 7 grudnia 2018 roku przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Opatowie – dzielnicowy Gminy Iwaniska starszy aspirant Rados?aw Krakowiak rozmawia? z uczniami z Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie o prawach dziecka.

Podczas spotkania funkcjonariusz omówi? prawa dziecka, zwracaj?c uwag? na to, ?e powinny by? one przestrzegane i respektowane przez wszystkie osoby doros?e. Przypomnia? w jakich sprawach i pod jaki numer telefonu mo?na zadzwoni? do Rzecznika Praw Dziecka lub zg?osi? problem dzwoni?c pod numer telefonu zaufania. Odniós? si? równie? do aktów prawnych gwarantuj?cych prawa dzieci w Polsce,  a mianowicie do KONSTYTUCJI RP, KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA oraz USTAWY O RZECZNIKU PRAW DZIECKA.

 
wstecz   dalej »