czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Dzie? Pierwszaka i Przedszkolaka

Przyj?cie do szkolnej rodziny to bardzo wa?ny moment w ?yciu spo?eczno?ci szkolnej,a szczególnie dzieci z oddzia?u przedszkolnego i klasy pierwszej. W tym roku szkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Wygie?zowie ta wa?na uroczysto?? mia?a miejsce 6 listopada, któr? prowadzi?a uczennica klasy VIII Julia Król.

Tego dnia przedszkolaki i pierwszoklasi?ci od?wi?tnie ubrani w obecno?ci zaproszonych go?ci, dyrekcji szko?y, wychowawców, rodziców i starszych kolegów z?o?yli przyrzeczenie i zostali przyj?ci do grona uczniów szko?y.

"Ja ma?y ucze? tej szko?y, przyrzekam..."

Tej wyj?tkowej chwili towarzyszy?a atmosfera donios?o?ci i wzrusze?. Przed licznie zgromadzon? publiczno?ci? mali uczniowie zaprezentowali swoje umiej?tno?ci recytatorskie, taneczne i wokalne. Tym zas?u?yli sobie na gromkie brawa oraz s?owa uznania ze strony wójta gminy p. Marka Sta?ka, dyrektor szko?y p. Beaty Sadaj oraz ksi?dza dziekana Wac?awa Gie?ca. Pe?ni dumy przyst?pili do aktu pasowania. Dotkni?ciem o?ówka uroczy?cie pasowali ka?dego na cz?onka braci uczniowskiej. Na pami?tk? pierwszoklasi?ci z?o?yli odcisk palca w Ksi?dze Pami?tkowej Szko?y. Wszyscy mali bohaterowie otrzymali dyplomy oraz odblaski z r?k p. Wójta i p. Dyrektor.Nast?pnie opiekun SKO p. Beata Kami?ska wr?czy?a pierwszoklasistom ksi??eczki oszcz?dno?ciowe. Na zako?czenie wzruszeni rodzice obdarowali swoje pociechy pi?knymi kuferkami obfito?ci oraz s?odkim pocz?stunkiem. Do tej uroczysto?ci przedszkolaki i pierwszoklasi?ci przygotowywali si? pod okiem swoich wychowawczy?: Wiolety Oko i Iwony Dudek – Forc. 
wstecz   dalej »