niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
REKORD DLA NIEPODLEG?EJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W UJE?DZIE
9 listopada 2018 roku o symbolicznej godzinie 11.11 w Szkole w Uje?dzie wybrzmia?o cztery zwrotki  „Mazurka D?browskiego”. Ta niezwyk?a lekcja patriotyzmu odby?a si? w ramach akcji „Rekord dla Niepodleg?ej” zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Rad? Dzieci i M?odzie?y przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do wspólnego ?piewania w??czyli si?: dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie oraz dzieci z oddzia?ów przedszkolnych. Po uroczystym od?piewaniu „Mazurka D?browskiego” na szkolnym podwórku posadzono symboliczny D?B NIEPODLEG?O?CI. Zakopano te? KAPSU?? CZASU z ?yczeniami dla Polski oraz informacjami dla przysz?ych pokole? Polaków. Dzia?ania te podj?te w zwi?zku z 100. rocznic? odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci na d?ugo pozostan? w pami?ci ca?ej spo?eczno?ci Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie.

 
 
 
wstecz   dalej »