czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Gminne obchody 100-lecia odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci


W Iwaniskach ?wi?towanie 100-lecia niepodleg?o?ci kraju rozpocz??o si? ju? w pi?tek 9 listopada, kiedy podczas uroczystego apelu w szko?ach na terenie gminy o godz. 11.11 w??czono si? w bicie rekordu ?piewania hymnu Polski.

G?ówne uroczysto?ci z okazji odzyskania niepodleg?o?ci odby?y si? w Iwaniskach w niedziel? 11 listopada. Rozpocz??a je Msza ?wi?ta w ko?ciele ?w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach pod przewodnictwem proboszcza ks. Wac?awa Gie?ca a homili? wyg?osi? ks. Krzysztof Religa. W Eucharystii uczestniczy?y w?adze samorz?dowe: przewodnicz?cy rady powiatu opatowskiego Zbigniew Wo?cerz, wójt Iwanisk Marek Staniek oraz radni rady powiatu i rady gminy a tak?e  równie? poczty sztandarowe OSP stra?y po?arnej i gimnazjum im. Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego.O godz. 16.00 w budynku Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach odby? si? koncert „Rado?ni z Wolno?ci Dumni z Polsko?ci”, którego inicjatorem i organizatorem by? wójt gminy Marek Staniek a prowadz?c? sekretarz gminy wraz z Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach.

Po z?o?eniu wie?ców pod tablic? upami?tniaj?c? patrona Publicznego Gimnazjum – Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego od?piewano hymn pa?stwowy i rozpocz??y si? wyst?py dzieci i m?odzie?y ze szkó? po?o?onych na terenie gminy Iwaniska, którzy byli przygotowywani przez swoich opiekunów, nauczycieli i pracowników GCBiK oraz Magdalen? Szemraj, która prowadzi przy GCBiK ognisko muzyczne. W czasie wyst?pów ?piewane by?y pie?ni i piosenki o charakterze patriotyczno -  narodowym oraz przedstawiono ta?ce ludowo – patriotyczne, przygotowane przez zespó? dworzanie. 

Sw? obecno?ci? w uroczysto?ciach gminnego ?wi?ta niepodleg?o?ci zaszczycili: Kazimierz Kotowski – pose? RP,  Bogus?aw W?odarczyk i Gustaw Sarama?ski starostowie opatowscy, Marek Staniek wójt Gminy Iwaniska, Katarzyna Michalska – Kapsiak - p.o dyrektora PSP w Iwaniskach,  ks. Wac?aw Gieniec – proboszcz parafii Iwaniska, radni rady powiatu i rady gminy.

 
wstecz   dalej »