czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Informacja dla rodziców


Drodzy rodzice (szczególnie rodzice dzieci urodzonych w 2015 roku)!

Od wrze?nia ju? ponad 13 tys. trzylatków z ca?ej Polski otrzyma?o Wyprawki Czytelnicze w ramach kampanii spo?ecznej Instytutu Ksi??ki „Ma?a ksi??ka – wielki cz?owiek”.

Akcja ma zach?ci? rodziców do cz?stego odwiedzania bibliotek i codziennego, rodzinnego czytania z dzieckiem.

Ka?dy trzylatek, który przyjdzie do jednej z 3 tysi?cy bibliotek bior?cych udzia? w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawk? Czytelnicz?, a w niej ksi??k? „Pierwsze wiersze dla…”, czyli zbiór wierszy dla dzieci autorstwa wybitnych polskich poetów, pi?knie zilustrowanym przez Ew? Kozyr?-Pawlak i Paw?a Pawlaka, broszur? dla rodziców „Ksi??k? po??czeni, czyli o roli czytania w ?yciu dziecka”, która przypomina o korzy?ciach wynikaj?cych z czytania, oraz Karta Ma?ego Czytelnika do zbierania naklejek.

Za ka?d? wizyt? w bibliotece, zako?czon? wypo?yczeniem minimum jednej ksi??ki z ksi?gozbioru dzieci?cego, Ma?y Czytelnik otrzyma naklejk?, a pozebraniu dziesi?ciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzaj?cym jego czytelnicze zainteresowania.

Wyprawki Czytelnicze czekaj? na trzylatki w 3 tysi?cach bibliotek publicznych w ca?ej Polsce, w tym w gminie Iwaniska. List? Bibliotek zaanga?owanych w projekt mo?na znale?? tutaj: http://wielki-czlowiek.graffiti.nq.pl/…/wiel…/img/biblio.pdf

Od pocz?tku trwania akcji, uda?o si? rozda? 13 tys. Wyprawek dla trzylatków, dzi?ki czemu biblioteki pozyska?y ponad 10 tys. nowych u?ytkowników. Mamy nadziej?, ?e ich liczba b?dzie stale rosn??, i zarówno dzieci, jak równie? ich rodzice stan? si? sta?ymi bywalcami bibliotek!

 
wstecz   dalej »