czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
NA 100. LECIE NIEPODLEG?O?CIUCZNIOWIE Z UJAZDU ODWIEDZILI MIEJSCA PAMI?CI NARODOWEJ
7 listopada 2018 roku uczniowie Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie uczestniczyli w wycieczce patriotycznej „?ladami Miejsc Pami?ci Narodowej” zorganizowanej w ramach dzia?aj?cych w szkole: Klubu Pasjonatów Wycieczek Rowerowych oraz Szkolnej Kasy Oszcz?dno?ci. Has?em przewodnim tego wyjazdu by?y s?owa Józefa Pi?sudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przesz?o?ci, nie zas?uguje na szacunek tera?niejszo?ci i nie ma prawa do przysz?o?ci”.

Pierwszym punktem tej ?ywej lekcji historii by?y Modliborzyce, gdzie na miejscowym cmentarzu spoczywa uczestnik pierwszego patrolu konnego Kompanii Kadrowej 1914 roku – pu?kownik Antoni Zdzis?aw Jab?o?ski. By? on ?o?nierzem Legionów Polskich, odznaczonym po?miertnie przez Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego Orderem Virtuti Militari. Nast?pnie uczestnicy udali si? do Konar, gdzie oddali ho?d uczestnikom bitwy Legionów Wojska Polskiego (w tamtym okresie jeszcze w sk?adzie armii austriackiej) z wojskami rosyjskimi w maju 1915 roku. To w?a?nie w Konarach znajdowa? si? sztab i pozycje wyj?ciowe I Brygady Legionów pod dowództwem Józefa Pi?sudskiego.Kolejnym punktem wyprawy by?a miejscowo?? Iwaniska. To tu na tak zwanym „starym” cmentarzu spoczywa burmistrz Iwanisk – Piotr Olszewski. Przy jego nagrobku m?odzie? mia?a okazj? zapozna? si? z histori? Iwanisk z czasów dziewi?tnastego stulecia. W tej cz??ci nekropolii  znajduj? si? równie? Groby Nieznanego ?o?nierza, na których uczestnicy wycieczki zapalili symboliczne znicze, oddaj?c ho?d wszystkim ?o?nierzom poleg?ym w czasie II wojny ?wiatowej. W Iwaniskach udali si? równie? pod obelisk znajduj?cy si? na rynku, który jest wyrazem pami?ci spo?ecze?stwa Gminy Iwaniska dla „Bojowników w walce o niepodleg?o?? i sprawiedliwo?? 1939 – 1945”.

Na zako?czenie uczestnicy wycieczki dotarli do kwatery J?drusiów z podziemnym bunkrem „Wygwizdów” w Kolonii Grzybów i pog??bili wiedz? na temat oddzia?u partyzanckiego dzia?aj?cego na ziemi kieleckiej w czasie II wojny ?wiatowej.

Organizatorami wycieczki byli dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski oraz nauczycielka j?zyka angielskiego – Anna Go?yska.

 
wstecz   dalej »