środa, 30 wrzesień 2020
 
 
300 tysi?cy z?otych dla gminy Iwaniska od Powiatu Opatowskiego
 

Trzysta tysi?cy z?otych dofinansowania przekaza? Powiat Opatowski gminie Iwaniska na rozbudow? placu targowego. - W ten sposób chcemy pomóc gminie w jej rozwoju – mówi Gustaw Sarama?ski, wicestarosta opatowski. – Cztery lata temu pó? miliona z?otych przekazali?my gminie Opatów na budow? nowego placu targowego przy ulicy Sempo?owskiej – wylicza wicestarosta. - To bardzo wa?na dla nas inwestycja – podkre?la Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska. Z kolei Wies?awa S?owik powiedzia?a, ?e przekazanie pieni?dzy to decyzja Rady Powiatu Opatowskiego i zauwa?enie potrzeb lokalnej spo?eczno?ci.W siedzibie starostwa powiatowego w Opatowie, w?adze gminy Iwaniska: wójt Marek Staniek, Wies?awa S?owik, sekretarz i Teresa Kaptur, skarbnik i Gustaw Sarama?ski, wicestarosta opatowski wraz z Zofi? Rusak, skarbnikiem powiatu podpisali umow? o przekazaniu dotacji.

Przypomnijmy. Gmina Iwaniska otrzyma?a milion z?otych unijnego dofinansowania do budowy placu targowego.

Iwaniska dosta?y najwi?ksz? dotacj? w województwie ?wi?tokrzyskim na rozbudow?. Obdarowanych zosta?o jeszcze pi?? gmin - Klimontów, ?opuszno, Nowa S?upia, Zawichost, Skalbmierz.

Zadania o nazwie „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, otrzyma?y w ?wi?tokrzyskiem ??czne wsparcie wynosz?ce 6 milionów 272 tysi?cy 632 z?otych. Przed rokiem, w Ostrowcu, podpisano umowy w tej sprawie z marsza?kiem województwa Adamem Jarubasem. Wójt gminy Iwaniska Marek Staniek, odbieraj?c umow? na okr?g?y milion z?otych mówi? o tym, ?e plac targowy w tej miejscowo?ci ju? jest jednym z najwi?kszych w regionie.

- Po modernizacji staniemy si? jeszcze bardziej konkurencyjni i atrakcyjni dla kupuj?cych oraz handluj?cych - zapewnia? Marek Staniek.

W sk?ad placu targowego wejdzie parterowy budynek handlowo – gastronomiczny, stragany, parking dla samochodów osobowych i dostawczych. B?d? równie? utwardzone ci?gi piesze. Przewidywane s? tak?e parkingi, w tym jeden na 60 miejsc (dwa miejsca dla osób niepe?nosprawnych, cztery miejsca dla samochodów o wi?kszym gabarycie – niedu?ych samochodów dostawczych, 48 miejsc dla samochodów osobowych. Projektowany budynek handlowo – gastronomiczny jest jednobry?owym budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Stragany przewiduje si? jako lekkie konstrukcje drewniane, z dachem jednospadowym. Wymiary pojedynczego straganu to 3,4 x 3,5 m. Konstrukcja straganów umo?liwia ??czenie ich w wi?ksze grupy.

 
wstecz   dalej »