środa, 30 wrzesień 2020
 
 
DZIE? OSZCZ?DZANIA W SZKOLE W UJE?DZIE


29 pa?dziernika 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby?a si? akademia pod has?em: „Oszcz?dzamy w SKO” z okazji ?wiatowego Dnia Oszcz?dzania przypadaj?cego corocznie na 31 pa?dziernika. G?ównym celem obchodów by?o u?wiadomienie uczniom, i? warto oszcz?dza? systematycznie wp?acaj?c pieni?dze na ksi??eczki SKO.

Uroczysto?? przygotowana zosta?a przez Szkoln? Kas? Oszcz?dno?ci, której opiekunk? jest Anna Go?yska. Uczestniczy?a w niej ca?a spo?eczno?? szkolna na czele z dyrektorem Marcinem Urba?skim oraz go?ciem specjalnym tego dnia – dyrektorem Banku Spó?dzielczego w Staszowie/Oddzia? Iwaniska – Edmundem Szyma?skim.

Cz?onkowie SKO przedstawili inscenizacj? „Ja? i Ma?gosia ucz? oszcz?dzania”, a nast?pnie scenki dotycz?ce istoty oszcz?dzania w szkole. Prezentowane tre?ci zach?ca?y do systematycznego odk?adania pieni?dzy na realizacj? ró?nych marze? i planów. Uczniowie  przekonywali, ?e oszcz?dzanie nie jest trudne i ka?dy mo?e si? tego nauczy?. W roku obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci przybli?yli równie? posta? W?adys?awa Grabskiego –autora reformy walutowej, dzia?acza spo?ecznego i niepodleg?o?ciowego zwi?zanego z bankowo?ci? oraz  najwa?niejsze fakty z jego ?ycia.

Na zako?czenie uroczysto?ci uczniowie klasy I zostali w??czeni do Szkolnej Kasy Oszcz?dno?ci. Na pami?tk? tego wydarzenia otrzymali ksi??eczki SKO z r?k dyrektora Banku Spó?dzielczego w Staszowie/Oddzia? Iwaniska – Edmunda Szyma?skiego.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie SKO cieszy si? du?? popularno?ci?. Dzi?kuj? dyrektorowi Banku Spó?dzielczego w Staszowie/Oddzia? Iwaniska – Edmundowi Szyma?skiemu za aktywn? wspó?prac? ze szko?? i propagowanie idei oszcz?dzania w?ród uczniów– mówi? Marcin Urba?ski, dyrektor PSP w Uje?dzie.

Dyrektor banku pogratulowa? uczniom udanego wyst?pu. Zach?ca? do kontynuowania systematyczno?ci oszcz?dzania. Przekaza? równie? materia?y i gad?ety z logiem banku.

Uczniowie PSP w Uje?dzie oszcz?dzaj? bardzo ch?tnie i systematycznie, bior? równie? czynny udzia? w organizowanych konkursach i przedsi?wzi?ciach dotycz?cych pracy Szkolnej Kasy Oszcz?dno?ci. Organizacja w??cza si? w szereg dzia?a? prowadzonych w szkole, a tak?e realizuje w?asne inicjatywy. Dzi?ki wspó?pracy z bankiem co roku przyst?puje do konkursu: „Oszcz?dzanie w SKO procentuje w Banku Spó?dzielczym”.

 
wstecz   dalej »