wtorek, 09 sierpień 2022
 
 
Uroczysto?? ?lubowania i pasowania na ucznia pierwszoklasistówDnia 26 pa?dziernika 2018 roku o godz. 9.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odby?a si? uroczysto?? ?lubowania i pasowania na ucznia pierwszoklasistów.

Uczennica klasy IV  powita?a zaproszonych go?ci, dyrekcj? szko?y, nauczycieli i rodziców, a szczególnie gor?co zwróci?a si? do bohaterów tego dnia - uczniów klasy Ia i Ib.

Pierwszaki z niecierpliwo?ci? oczekiwa?y na ten dzie?, aby zaprezentowa?  umiej?tno?ci wokalne, taneczne i recytatorskie w cz??ci artystycznej, do której  przygotowywa?y si? od wrze?nia pod kierunkiem swoich wychowawców p. Aliny Malinowskiej i Sylwii Bieni?ndy. Pi?knie za?piewane piosenki, z przej?ciem wyrecytowane wiersze oraz perfekcyjnie odta?czony polonez zachwyci?y wszystkich zebranych.

Starsi koledzy z klasy IV z?o?yli ?yczenia samych pi?tek i szóstek oraz zapewnili, ?e pierwszaki zawsze b?d? mog?y liczy? na ich pomoc i wsparcie.

Po od?piewania hymnu pa?stwowego nast?pi?a cz??? oficjalna uroczysto?ci, podczas której dzieci z?o?y?y w obecno?ci Wójta Gminy Iwaniska Marka Sta?ka, dyrekcji szko?y, rodziców, nauczycieli i ca?ej spo?eczno?ci uczniowskiej uroczyste ?lubowanie na sztandar szko?y. Aktu pasowania na ucznia dokona?a Pani dyrektor Anna Michalska – Kapsiak, a wicedyrektor Zdzis?awa Radzimowska wr?czy?a uczniom pami?tkowe dyplomy. Ka?dy ucze? na pami?tk? tej radosnej uroczysto?ci odcisn?? swój palec w Kronice Szkolnej.

Po ceremonii pasowania dyrekcja, rodzice oraz zaproszeni go?cie z?o?yli dzieciom ?yczenia, po czym zosta?y one obdarowane przez rodziców oraz przewodnicz?c? Rady Rodziców Pani? Agat? Niedba?? upominkami. Na zako?czenie zosta?y wykonane pami?tkowe zdj?cia, a ca?? uroczysto?? zwie?czy? s?odki pocz?stunek przygotowany  przez rodziców pierwszaków.

 
wstecz   dalej »