środa, 30 wrzesień 2020
 
 
EUROPEJSKI DZIE? PRZYWRACANIA CZYNNO?CI SERCA W SZKOLE W UJE?DZIE

16 pa?dziernika przypada Europejski Dzie? Przywracania Czynno?ci Serca, dlatego te?,  po raz pierwszy Publiczna Szko?a Podstawowa w Uje?dzie w??czy?a si? w akcj? organizowan? przez  Wielk? Orkiestr? ?wi?tecznej Pomocy, w ramach programu edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratowa? „Bicie rekordu w resuscytacji kr??eniowo-oddechowej”.

Punktualnie o godzinie 12.00  uczniowie klas IV – VIII wraz z nauczycielami rozpocz?li bicie rekordu w nieprzerwanej, jednoczesnej resuscytacji kr??eniowo-oddechowej. W akcj? w??czy?o si? w sumie 45 osób. Na 9 stanowiskach nieprzerwanie przez 30 minut prowadzono resuscytacj? kr??eniowo-oddechow?.

Akcja mia?a na celu pokazanie,  jak istotne jest udzielanie pomocy u osoby, u której dosz?o do zatrzymania kr??enia oraz popularyzowanie nauki udzielania pierwszej pomocy w  szkole.

Organizatorem akcji w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie by?a Ewelina Ciepiela -koordynator do spraw bezpiecze?stwa.
 
wstecz   dalej »