środa, 30 wrzesień 2020
 
 
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W UJE?DZIE W??CZYLI HISTORI?

W zwi?zku z 100. rocznic? odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci  w dniach 23 – 26 pa?dziernika 2018 roku Szko?a w Uje?dzie aktywnie w??czy?a si? w ogólnopolsk? kampani? „BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE” organizowan? przez Fundacj? Rosa i Fundacj? SENSORIA z Wroc?awia pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Akcja mia?a na celu poznanie historii Powstania Warszawskiego oraz upami?tnienie i uhonorowanie ?yj?cych uczestników Powstania Warszawskiego, poprzez wys?anie im symbolicznych kartek. Wraz z klasami IV – VIII Publicznej Szko?y w Uje?dzie podzi?kowania i ?yczenia dla Powsta?ców napisali: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, sekretarz Gminy Iwaniska – Wies?awa S?owik, prezes Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Uje?dzie – Jan Kot, naczelnik Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Uje?dzie – ?ukasz Dudek, przewodnicz?ca Rady Rodziców PSP w Uje?dzie – El?bieta Wo?niak, przewodnicz?ca Ko?a Gospody? Wiejskich w Uje?dzie – Urszula Pasik oraz dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski. W sumie wys?ano 73 kartki pocztowe dla Powsta?ców.

Udzia? w projekcie pozwoli? uczniom zg??bi? wiedz? na temat tego, jak wygl?da?o powsta?cze ?ycie. Mogli przy tym równie? wyrazi? swoj? wdzi?czno??, pami?? i szacunek dla bohaterów jednego z najwa?niejszych wydarze? kszta?tuj?cych polsk? to?samo??.

Opiek? merytoryczn? nad akcj? obj?? dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski oraz nauczycielki j?zyka polskiego – Teresa S?owik i Anna Maj.

 
wstecz   dalej »