wtorek, 09 sierpień 2022
 
 
?wietlica w Przepiórowie z wyposa?eniem
?wietlica wiejska w Przepiórowie otrzyma?a nowe wyposa?enie. W ramach konkursu og?oszonego przez Urz?d Marsza?kowski  w Kielcach – „100 dotacji na 100 lat niepodleg?o?ci.” – Odnowa Wsi ?wi?tokrzyskiej na 2018 rok,  zosta? dofinansowany projekt pod nazw?  „Zakup wyposa?enia do ?wietlicy wiejskiej w miejscowo?ci Przepiórów”.  Celem projektu jest poprawa stanu i dost?pno?ci infrastruktury spo?eczno-kulturalnej i rozwój miejscowej ludno?ci. Doposa?enie ?wietlicy pomo?e przy organizowaniu ró?nych uroczysto?ci i spotka? oraz integracji mieszka?ców. Najbardziej na projekcie skorzystaj? miejscowe ko?a gospody? wiejskich, które podczas wi?kszych uroczysto?ci b?d? przygotowywa? tradycyjne potrawy kulinarne naszego regionu.

W ramach programu, który zrealizowano przy wsparciu Urz?du Gminy zakupiono 30 sztuk krzese?, trzy nowe sto?y, kuchni? elektryczno - gazow? , ch?odziarko – zamra?ark? i zestaw mebli kuchennych.

?wietlice wiejskie stanowi? o?rodki kultury i powoduj? wzrost aktywizacji spo?ecznej mieszka?ców, dlatego te? dalej b?dziemy czyni? starania (opracowywa? projekty) celem dalszego zagospodarowania tych ?wietlic, które funkcjonuj? na terenie gminy.

 
wstecz   dalej »