wtorek, 09 sierpień 2022
 
 
?lubowanie pierwszaków w Myd?owie


 W pi?tek 24 pa?dziernika 2018 roku w Szkole Podstawowej w Myd?owie odby?a si? uroczysto?? ?lubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno w?ród uczniów, nauczycieli, a tak?e rodziców.

Na t? donios?? uroczysto??  przybyli zaproszeni go?cie: Wójt Gminy Iwaniska-pan Marek Staniek, rodzice pierwszoklasistów oraz ca?a spo?eczno?? szkolna.

           Uroczysto?? ?lubowania i  pasowania uczniów klasy pierwszej rozpocz??a si? wyst?pieniem pani dyrektor- Gra?yny Krakowiak, która powita?a wszystkich zebranych i skierowa?a gor?ce s?owa do pierwszoklasistów.

           Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiej?tno?ci recytatorskie i wokalne. Najwa?niejszym momentem uroczysto?ci by?o z?o?enie przez dzieci uroczystego ?lubowania na sztandar szko?y oraz pasowanie na uczniów, którego dokona?a dyrektor szko?y-Gra?yna Krakowiak. W ten sposób pierwszoklasi?ci zostali oficjalnie w??czeni do grona uczniów Szko?y Podstawowej w Myd?owie. Na zako?czenie wszyscy uczniowie otrzymali pami?tkowe dyplomy .Nie zabrak?o te? s?odkich upominków od rodziców.

 

Autor: Anna Majsak

 
wstecz   dalej »