czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
SZKO?A PODSTAWOWA W UJE?DZIE PRZYST?PI?A DO AKCJI OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA G?O?NEGO CZYTANIA
3 pa?dziernika 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby?a si? niezwyk?a uroczysto?? propaguj?ca czytelnictwo ,której przy?wieca?y s?owa Wis?awy Szymborskiej "Czytanie ksi??ek to najpi?kniejsza zabawa, jak? sobie ludzko?? wymy?li?a. "Wszyscy chc?, aby dzieci wyros?y na m?drych, dobrych i szcz??liwych ludzi, a jednym z  najlepszym sposobów na to jest  g?o?ne czytanie  dzieciom!

Uroczysto?? rozpocz?? dyrektor szko?y – MarcinUrba?ski. Na pocz?tku przywita? przyby?ych go?ci, nast?pnie powiedzia?, ?e ka?da akcja propaguj?ca czytelnictwo odgrywa bardzo du?? rol? w wychowaniu dzieci. Czytanie dziecku na g?os uczy je j?zyka i my?lenia, rozwija pami?? i wyobra?ni?, przynosi wiedz? i wzorce dobrych zachowa?.

W zabawie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice i dziadkowie. Szczególn? uwag? przyci?ga?y dzieci przebrane za ba?niowe postacie. Stroje by?y pomys?owe, barwne, wyposa?one w wiele elementów, które oddawa?y klimat ba?ni.

Na pocz?tku by?a wspólna zabawa ruchowa wszystkich dzieci z piosenk? ,,Ksi??eczka, ksi??eczka”, któr? prowadzi?y uczennice ze szkolnego zespo?u Top Dance. Uroczysto?? ,,zaszczyci? swoj? obecno?ci?” pan Andersen i udzieli? wywiadu, w którym opowiedzia? o swoim ?yciu i drodze dopisania ba?ni. Nast?pnie odby?o si? g?o?ne czytanie ,,Brzydkiego kacz?tka”.

Dzieci postanowi?y tak?e pozna? i zaprosi? do kr?gu swoich znajomych Gang S?odziaków. Aby te cudowne ba?niowe chwile trwa?y jak najd?u?ej, starsi uczniowie przygotowali i zaprezentowali przedstawienie z udzia?em tych pluszowych bohaterów. 

W tym dniu g?o?no czytali nauczyciele, rodzice, dziadkowie. Uroczysto?? zako?czy?a si? s?owami: ,,Ca?a Polska czyta dzieciom”.

Na zako?czenie dyrektor Marcin Urba?ski podzi?kowa? wszystkim za przygotowanie i aktywne uczestnictwo w zabawie, która ma wielk? warto?? edukacyjn?.


 
wstecz   dalej »