czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Szkolny Konkurs Pie?ni Patriotycznej

            W Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odby? si? Szkolny Konkurs Pie?ni Patriotycznej. Celem konkursu by?o:

- upami?tnienie 100 rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci przez Polsk?,

- popularyzacja pie?ni patriotycznych,

- umacnianie ?wiadomo?ci narodowej,

- kultywowanie pami?ci o wydarzeniach, które zmieni?y losy naszej Ojczyzny i o ludziach, którzy walczyli o jej suwerenno??.

            Organizacj? konkursu zaj?li si? nauczyciele historii i muzyki PSP w Iwaniskach: B. Grze?kiewicz, M. Michalska Baran, A. ?widerski, i S. Krakowiak.

            Konkursowi przy?wieca?o has?o: ”Pie?ni? Patriotyczn? Niepodleg?o?? Polski ?wi?tujemy”. Temat niepodleg?o?ci by? te? obecny na plakatach, które stanowi?y wystrój hali sportowej. Prace zosta?y wykonane  przez uczniów szko?y podstawowej i gimnazjum na lekcjach plastyki, historii, i wiedzy o spo?ecze?stwie.

            W uroczysto?ci, któr? otworzy?a pani dyrektor Anna Michalska  Kapsiak  wzi??a udzia?  ca?a spo?eczno?? szkolna, obecni byli równie? rodzice. Wszyscy byli pod wra?eniem wyst?puj?cych 21 artystów. Konkurs prowadzony by? przez uczniów klasy III a gimnazjum: W. Haremsk? i R. Szyma?skiego. Prezentowane utwory by?y  na wysokim poziomie. Komisja w sk?adzie: pani wicedyrektor Z. Radzimowska, oraz nauczyciele muzyki: S. Bieni?nda i S. Krakowiak wy?oni?a najlepszych uczestników.  W kategorii klas IV – VI, pierwsze miejsce zaj?? zespó?  z klasy IV a „Mali Patrioci”, którzy zaprezentowali "Pie?? Ma?ego Patrioty". Nasi najm?odsi wykonawcy zostali przygotowani przez wychowawc? - pani? E. Dziam?. Drugie miejsce wy?piewa?a uczennica klasy V b Weronika So?niak, trzecie miejsce zaj?li uczniowie klasy VI a: W. Ruci?ska i Kamil Ruci?ski za wykonanie piosenki "Rozkwita?y p?ki bia?ych ró?".   W kategorii klas VII, VIII i III gimnazjum, przyznano dwa pierwsze miejsca dla uczennicy III b  Julii Mordon, która za?piewa?a pie?? pt. „Mury” oraz dla duetu z klasy VII b. uczennice: Natalia Charymska i Katarzyna Ro?ek zaprezentowa?y utwór pt. „Dziewczyna z granatem”. Drugie miejsce zaj??a  uczennica klasy VIII a W. Gruszka za utwór "Tyle nadziei, tyle m?odo?ci". Komisja przyzna?a dwa trzecie miejsca dla K. Grabowiec, uczennicy  klasy III a, która za?piewa?a pie?? "Orze? bia?y", i G. Kowaluk uczennicy klasy VIII b za utwór "Ojczyzna". Dyplomy dla wszystkich uczestników i nagrody ksi??kowe dla laureatów zosta?y wr?czone przez Wójta Gminy Iwaniska pana Marka Sta?ka, który przyby? na konkurs i pogratulowa?  uczestnikom wspania?ych wyst?pów.

 
wstecz   dalej »