czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
DZIE? PAPIESKI W SZKOLE W UJE?DZIE


W pi?tek 12 pa?dziernika 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby?a si? uroczysto?? o charakterze religijno – patriotycznym pod has?em: „XVIII Dzie? Papieski – Promieniowanie Ojcostwa” poprzedzaj?ca obchody Dnia Papieskiego w ca?ej Polsce przypadaj?cego na 14 pa?dziernika, a tak?e upami?tniaj?ca 40 rocznic? wyboru Karola Wojty?y na Stolic? Piotrow? oraz 100. rocznic? odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?.W uroczysto?ci udzia? wzi?li: Wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, Przewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska – Andrzej ?cibisz, Dziekan Dekanatu Opatowskiego – ks. Wac?aw Gieniec, Dyrektor Banku Spó?dzielczego w Staszowie/Oddzia? Iwaniska – Edmund Szyma?ski, Radny Gminy Iwaniska – Gabriel Majsak, Radny Gminy Iwaniska – W?adys?aw Orkisz, ks. Krzysztof Religa, So?tys So?ectwa Radwan – Zofia Kowalska, So?tys So?ectwa Toporów – Zbigniew Rozmys?owski, Przewodnicz?ca Rady Rodziców - El?bieta Wo?niak, Dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcin Urba?ski, grono pedagogiczne, uczniowie oraz licznie przybyli  rodzice, dziadkowie i mieszka?cy spo?eczno?ci lokalnej.

Program przygotowany przez ks. Rafa?a Golonk? i Ann? Go?ysk? rozpocz?? si? przed budynkiem szko?y w Uje?dzie, gdzie w „OKNIE PAPIESKIM” pojawi? si? nowo wybrany papie?, który b?ogos?awi? zebranych na placu szkolnym. Z „OKNA PAPIESKIEGO” wyfrun?? bia?y go??b symbolizuj?cy znak pokoju. Pierwsza cz??? uroczysto?ci zako?czy?a si? wspólnym od?piewaniem „Barki”. Nast?pnie zebrani udali si? do szko?y, gdzie uczniowie przedstawili monta? s?owno– muzyczny po?wi?cony Janowi Paw?owi II, warto?ciom i ideom, które g?osi?,i które s? ?ywymi wskazówkami post?powania w ?yciu cz?owieka.„Po raz kolejny udowodnili?cie, ?e jeste?cie niezwykle utalentowanymi m?odymi artystami. Dzi? dzi?ki waszemu talentowi aktorskiemu mieli?my okazj? przypomnie? sobie niezwyk?ego cz?owieka, jakim bez w?tpienia by? Jan Pawe? II. Wielu z nas wzi??o sobie jego s?owa do serca i b?dzie stawia?o go za wzór, mówi? wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek.

Wyst?puj?cy odegrali tak?e scenki odnosz?ce si? do „Dziesi?ciu Bo?ych Przykaza?” przeplatane ?piewanymi fragmentami Litanii do Jana Paw?a II. Przedstawiane tre?ci sk?ania?y do g??bokiej refleksji o ludzkiej egzystencji, wspó?czesnym ?wiecie i jego problemach, jak równie? wprowadzi?y w nastrój zadumy na temat niezwyk?o?ci my?li papieskich wci?? tak aktualnych w obecnych czasach. Na zako?czenie uczniowie wcielaj?cy si? w postaci dzieci z Fatimy: ?ucji, Franciszka i Hiacynty odmówili modlitw? przed figurk? Matki Bo?ej Fatimskiej zawierzaj?c Jej opiece Ojczyzn?, ca?? spo?eczno?? szkoln?, rodziny, znajomych i przyjació?.

Wyst?puj?cy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski podzi?kowa? wszystkim przygotowuj?cym akademi?: nauczycielom, uczniom, a tak?e rodzicom , którzy bardzo ch?tnie anga?uj? si? w podejmowane przez szko?? dzia?ania

Po uroczysto?ci ka?dy z przyby?ych otrzyma? pami?tkowy obrazek z Janem Paw?em II.

 

 
wstecz   dalej »