czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Dom Pomocy Spo?ecznej w Przepiórowie coraz bli?ej
Ruszy?a budowa Domu Pomocy Spo?ecznej w Przepiórowie. To jedna z priorytetowych inwestycji w gminie Iwaniska. Marek Staniek, wójt gminy podkre?la, ?e inwestycja ta jest w gminie bardzo potrzebna. Ju? teraz zainteresowanie pobytem w tej placówce jest bardzo du?e.

– Teren, na którym powstanie DPS jest niesamowicie atrakcyjny – podkre?la wójt Marek Staniek. - To pi?kna dzia?ka, po?o?ona w s?siedztwie siedmiohektarowego parku i zabytkowego dworku, w którym obecnie mie?ci si? biblioteka. Okolica i jej walory podwy?szaj? atrakcyjno?? naszej oferty Domu Pomocy Spo?ecznej. My?l?, ?e równie? st?d wynika tak du?e zainteresowanie nasz? ofert?. 

Budynek zosta? zaprojektowany bardzo nowocze?nie zarówno pod wzgl?dem wewn?trznym jak i zewn?trznym, posiada dwie kondygnacje.

Na parterze b?dzie znajdowa?o si? g?ówne wej?cie do budynku, sto?ówka ze ?wietlic? obs?ugiwana przez zaplecze kuchenne z cz??ci? socjaln? i magazynow?, gabinet dora?nej pomocy medycznej, gabinet terapii i rehabilitacji, kaplica, trzy pokoje u?ytkowników, zaplecze socjalne pracowników, sanitariaty i pomieszczenia techniczne z kot?owni? gazow?.

- W projekcie przewidzieli?my powi?kszony kompleks kuchenny. Chcieliby?my docelowo, ?eby kuchnia Domu Pomocy Spo?ecznej obs?ugiwa?a równie? szko?y w naszej gminie – mówi Marek Staniek.

Na pi?trze budynku DPS zaprojektowane s? 22 pokoje mieszkalne, pokój pobytu dziennego i pokój odwiedzin, kuchenka podr?czna, palarnia, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia dla pensjonariuszy oraz pomieszczenie s?u??ce obs?udze pokoi.Ka?dy pokój b?dzie mia? wyj?cie na balkon, balkony s? zaprojektowane w taki sposób by stanowi? przestrze? integracyjn? dla grup po cztery pokoje. Jednocze?nie balkony umo?liwi? lepsze do?wietlenie pokoi.

Komunikacja pomi?dzy pi?trami odbywa?  si? b?dzie za pomoc? dwóch klatek schodowych oraz windy dostosowanej do transportu osób niepe?nosprawnych. Budynek zosta? zaprojektowany na pobyt 50 osób (25 pokoi dwuosobowych).

Dla gminy Iwaniska nowa inwestycja to tak?e nowe miejsca pracy. W budowanym DPS-ie prac? znajdzie ponad 30 osób.

 
wstecz   dalej »