czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Mieszkania socjalne ju? przygotowywane

Rozpocz??a si? przebudowa budynku po by?ej szkole w Kr?pie. Powstanie tu 20 mieszka? socjalnych.

Zgodnie z podpisan? umow? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowo?ci Kr?pa na mieszkania socjalne” w?adze gminy Iwaniska rozpocz??y inwestycj? wyczekiwan? przez mieszka?ców gminy.

Na budow? mieszka? socjalnych gmin pozyska?a dotacj? w wysoko?ci trzech milionów z?otych.

- Budowa mieszka? socjalnych to jeden z priorytetów – zapowiada wójt Marek Staniek. – Zapotrzebowanie na tego typu pomoc jest w naszej gminie du?e. Dlatego, odpowiadaj?c na te potrzeby, z?o?yli?my projekt do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego.

20 mieszka? socjalnych powstanie w Kr?pie. 14 mieszka? dwupokojowych, 4 jednopokojowe i dwa mieszkania trzypokojowe. Wokó? budynku powstanie cala infrastruktura i placem zabaw dla dzieci i miejscami parkingowymi. 

Budynek komunalny b?dzie obiektem sk?adaj?cym si? z dwóch bry? po??czonych ??cznikiem mieszcz?cym dwie kondygnacje nadziemne. W budynku przewidziano 20 mieszka?, w cz??ci po?udniowej dzia?ki planowany jest plac zabaw.

- S? w naszej gminie rodziny które z niecierpliwo?ci? oczekuj? budowy mieszka? socjalnych – mówi wójt Marek Staniek. – Nie maj? pieni?dzy na budow? w?asnych domów, cz?sto to samotne matki wychowuj?ce nieletnie dzieci. Takim osobom musimy pomóc, to nasz obowi?zek. Dlatego wspólnie z rad? gminy szukali?my mo?liwo?ci pozyskania pieni?dzy na budow? mieszka? socjalnych. Wiedzieli?my, ?e musimy to zrobi? jak najszybciej.Dzi?ki temu ju? wkrótce b?dziemy mogli pomóc potrzebuj?cym. Ciesz? si?, ?e nasz projekt zosta? zakwalifikowany i otrzyma? dofinansowanie.

 

 
wstecz   dalej »