niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
Turniej m?odzie?owy w Myd?owie
W Publicznej Szkole Podstawowej w Myd?owie 10 pa?dziernika odby? si? mini turniej pi?ki no?nej.  G?ównym celem turnieju by?a promocja boiska wielofunkcyjnego w gminie Iwaniska, którego otwarcia dokona? wójt Marek Staniek przy okazji rozpocz?cia roku szkolnego.

Organizatorem turnieju by?a Anna Nizia?ek prowadz?ca zaj?cia wychowania fizycznego oraz zaproszony  Urz?d Gminy Iwaniska we wspó?pracy z Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Specjaln? konkurencje sprawno?ci i zr?czno?ci prowadzi?a Wies?awa S?owik – sekretarz gminy Iwaniska oraz radna rady powiatu opatowskiego wraz z pracownikami GCBiK w Iwaniskach.

Na koniec wójt wraz z dyrektor szko?y oraz sekretarz gminy wr?czyli puchary okoliczno?ciowe. Wyniki turnieju plasowa?y si? nast?puj?co:

I miejsce – PSP Wygie?zów

II miejsce – PSP Iwaniska

III miejsce – PSP Myd?ów

IV miejsce – PSP Ujazd

V miejsce – PSP Wola Jastrz?bska.

Dzieci i m?odzie? ze szkó? by?y bardzo zadowolone z turnieju i zabaw i prosz? o zorganizowanie kolejnych.

 
wstecz   dalej »