sobota, 23 wrzesień 2023
 
 
W?adze Gminy Iwaniska

W?adze Gminy

  mgr Marek Staniek - Wójt Gminy

 Wies?awa S?owik - Sekretarz
   Teresa Kaptur - Skarbnik 

 

 

 

 

 

 

 

 
Komisje Rady Gminy

1. Komisja ds. Planu Bud?etu - Zajmuje si? uchwalaniem bud?etu gminy, wprowadzaniem zmian do bud?etu gminy w ci?gu roku.

Czytaj całość...
 
Komisje Rady Gminy

2. Komisja ds. O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa Publicznego - Zajmuje si? sprawami bie??cymi oraz inwestycjami w o?wiacie i kulturze.

Czytaj całość...
 
Komisje Rady Gminy

3. Komisja Rewizyjna - Zajmuje si? kontrol? pracy urz?du.

Czytaj całość...
 
Komisje Rady Gminy

4. Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy - Zajmuje si? sprawami rolnictwa, inwestycjami na wsi i ?wiadczeniem pomocy mieszka?com wsi.

Czytaj całość...
 
Komisje Rady Gminy

5. Komisja Skarg, wniosków i Petycji

Czytaj całość...