czwartek, 30 listopad 2023
 
 
Transmisje obrad
Transmisja obrad 29. sesji Rady Gminy Iwaniska 8 kadencji30 grudnia 2019

Raport z g?osowania uchwa? na XXIX sesji z 2019-12-30 (Raport_glosowania_20191230.pdf - 47.217 KB)

Data publikacji: 2019-12-31 11:31:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-107-2019.pdf w sprawie przyj?cia : "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Akloholowych oraz Przeciwdzia?aniu Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2020. (XXIX-107-2019.pdf - 98.811 KB)

Data publikacji: 2020-01-09 14:59:51 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-108-2019.pdf W sprawie zamiaru przekszta?cenia Publicznej Szko?y Podstawowej w Wygie?zowie w Szko?? Filialn? (XXIX-108-2019.pdf - 716.496 KB)

Data publikacji: 2020-01-16 12:31:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-109-2019.pdf w sprawie : odmowy wyra?enia zgody na odwo?anie Pana Sylwestra Charymskiego ze stanowiska Dyrektora Placówki Opieku?czo - Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym. (XXIX-109-2019.pdf - 231.638 KB)

Data publikacji: 2020-01-16 12:31:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-110-2019-scalony.pdf w sprawie zmian w bud?ecie gminy na 2019 rok. (XXIX-110-2019-scalony.pdf - 171.233 KB)

Data publikacji: 2020-01-16 12:31:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-111-2019-scalony.pdf w sprawie zmiany Uchwa?y Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033 (XXIX-111-2019-scalony.pdf - 324.5 KB)

Data publikacji: 2020-01-16 12:32:24 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-112-2019-scalony.pdf w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 (XXIX-112-2019-scalony.pdf - 315.566 KB)

Data publikacji: 2020-01-16 12:32:47 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-113-2019-scalony.pdf w sprawie uchwalenia bud?etu Gminy Iwaniska na 2020 rok (XXIX-113-2019-scalony.pdf - 998.695 KB)

 
Transmisja obrad 28. sesji Rady Gminy Iwaniska 8 kadencji


17 grudnia 2019


Raport_glosowania_20191217.pdf Raport z głosowania uchwał na XXVIII sesji z 2019-12-17 (Raport_glosowania_20191217.pdf - 31.006 KB)

Data publikacji: 2019-12-19 11:52:26 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXVIII-105-2019.pdf w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych (XXVIII-105-2019.pdf - 80.083 KB)

Data publikacji: 2019-12-19 11:53:21 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXVIII-106-2019-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. (XXVIII-106-2019-scalony.pdf - 201.882 KB)

Data publikacji: 2019-12-19 11:58:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
 
Transmisja obrad 27. sesji Rady Gminy Iwaniska 8 kadencji03/12/2019

Raport_glosowania_20191203.pdf Raport z g?osowania uchwa? na XXVII sesji z 2019-12-03 (Raport_glosowania_20191203.pdf - 31.265 KB)

Data publikacji: 2019-12-05 13:26:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

Opis:
XXVII-104-2019-scalony.pdf w sprawie zmian w bud?ecie gminy na 2019 rok. (XXVII-104-2019-scalony.pdf - 253.99 KB)
 
Transmisja obrad 26. sesji Rady Gminy Iwaniska 8 kadencji29/11/2019

Raport_glosowania_20191129.pdf Raport z g?osowania uchwa? na XXVI sesji z 2019-11-29 (Raport_glosowania_20191129.pdf - 41.896 KB)

Data publikacji: 2019-12-02 09:49:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXVI-99-2019-scalony.pdf w sprawie aktualizacji i przyj?cia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025 (XXVI-99-2019-scalony.pdf - 6326.24 KB)

Data publikacji: 2019-12-05 13:05:45 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXVI-100-2019.pdf w sprawie: przyj?cia Programu Wspó?pracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarz?dowymi oraz innymi podmiotami prowadz?cymi dzia?alno?? po?ytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia?alno?ci po?ytku publicznego (XXVI-100-2019.pdf - 95.53 KB)

Data publikacji: 2019-12-05 13:06:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXVI-101-2019.pdf w sprawie obni?enia ceny skupu 1dt ?yta przyj?tej za podstaw? obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska. (XXVI-101-2019.pdf - 71.062 KB)

Data publikacji: 2019-12-05 13:07:37 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXVI-102-2019.pdf w sprawie okre?lenia wysoko?ci stawek w podatku od nieruchomo?ci na obszarze gminy Iwaniska. (XXVI-102-2019.pdf - 83.748 KB)

Data publikacji: 2019-12-05 13:08:12 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXVI-103-2019.pdf w sprawie: rezygnacji przez Gmin? Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomo?ci po?o?onych w obr?bie Iwaniska, gmina Iwaniska (XXVI-103-2019.pdf - 182.154 KB)

 
Transmisja obrad 25. sesji Rady Gminy Iwaniska 8 kadencji04/11/2019


Raport_glosowania_20191104.pdf Raport z głosowania uchwał na XXV sesji z 2019-11-04 (Raport_glosowania_20191104.pdf - 37.475 KB)

Data publikacji: 2019-11-04 12:27:20 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXV-96-2019-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. (XXV-96-2019-scalony.pdf - 176.607 KB)

Data publikacji: 2019-11-04 12:27:54 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXV-97-2019-scalony.pdf w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033. (XXV-97-2019-scalony.pdf - 222.94 KB)

Data publikacji: 2019-11-04 12:28:20 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXV-98-2019-scalony.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska (XXV-98-2019-scalony.pdf - 112.527 KB)

Data publikacji: 2019-11-04 12:28:45 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
 
Transmisja obrad 24. sesji Rady Gminy Iwaniska 8 kadencji24 pa?dziernika 2019

Raport_glosowania_20191024.pdf Raport z g?osowania uchwa? na XXIV sesji z 2019-10-24 (Raport_glosowania_20191024.pdf - 30.14 KB)

Data publikacji: 2019-10-28 11:24:01 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIV-92-2019.pdf w sprawie nieodp?atnego nabycia na rzecz Gminy Iwaniska nieruchomo?ci gruntowej po?o?onej w obr?bie ewidencyjnym T?cza, zaj?tej pod drog? gminn?. (XXIV-92-2019.pdf - 198.528 KB)

Data publikacji: 2019-10-28 11:24:51 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIV-93-2019-scalony.pdf w sprawie zmian w bud?ecie gminy na 2019 rok. (XXIV-93-2019-scalony.pdf - 172.663 KB)

Data publikacji: 2019-10-28 11:25:12 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIV-94-2019.pdf w sprawie rozpatrzenia wniosku (XXIV-94-2019.pdf - 232.712 KB)

Data publikacji: 2019-10-28 11:25:35 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIV-95-2019.pdf w sprawie okre?lenia wymaga? jakie powinien spe?nia? przedsi?biorca ubiegaj?cy si? o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz?tami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierz?t, a tak?e grzebowisk i spal (XXIV-95-2019.pdf - 74.536 KB)

Data publikacji: 2019-10-28 11:26:20 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

 
Transmisja obrad 23. sesji Rady Gminy Iwaniska 8 kadencji


26 wrze?nia 2019

Raport_glosowania_201900926.pdf Raport z g?osowania uchwa? na XXIII sesji z 2019-09-26 (Raport_glosowania_201900926.pdf - 41.67 KB)
  Data publikacji: 2019-09-30 14:47:01 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-87-2019-scalony.pdf w sprawie zmiany uchwa?y nr XI/39/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r w sprawie okre?lenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których w?a?cicielem lub zarz?dzaj?cym jest Gmina Iwaniska. (XXIII-87-2019-scalony.pdf - 128.999 KB)
  Data publikacji: 2019-09-30 14:49:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-88-2019.pdf zmieniaj?ca uchwa?? w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego na zadanie inwestycyjne zwi?zane z zakupem karetki na potrzeby Szpitala Powiatowego w Opatowie. (XXIII-88-2019.pdf - 69.576 KB)
  Data publikacji: 2019-10-03 08:12:06 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-89-2019-scalony.pdf w sprawie zmian w bud?ecie gminy na rok 2019 rok. (XXIII-89-2019-scalony.pdf - 245.906 KB)
  Data publikacji: 2019-09-30 14:50:12 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-90-2019.pdf w sprawie: rezygnacji przez Gmin? Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomo?ci po?o?onej w obr?bie Iwaniska, gmina Iwaniska (XXIII-90-2019.pdf - 170.519 KB)
  Data publikacji: 2019-10-03 11:52:31 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-91-2019.pdf w sprawie wymaga?, jakie powinien spe?nia? przedsi?biorca ubiegaj?cy si? o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie opró?niania zbiorników bezodp?ywowych i transportu nieczysto?ci ciek?ych na terenie Gminy Iwaniska (XXIII-91-2019.pdf - 74.189 KB)