sobota, 23 wrzesień 2023
 
 
Petycje
Petycja

II - Petycja Odr?bna - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla u?atwienia i zmniejszenia biurokracji do??czamy j? do niniejszego wniosku. Nie jest to ??czenie trybów - zatem prosimy kwalifikowa? niniejsze pisma jako dwa ?rodki prawne - wniosek oznaczon? - I i odr?bn? petycj? oznaczon? II  - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks post?powania…, s. 668; por. tak?e art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dost?pne w sieci Internet.  

Dla odseparowania od wniosku - petycjodawca - postulaty zwi?zane z petycj? - numeruje nowymi oznaczeniami §1P, §2P, etc 

 Preambu?a petycji: 

 W kontek?cie alarmuj?cych informacji dotycz?cych kosztów ponoszonych przez Urz?dy w tym obszarze -  w niektórych gminach: Materia? dziennikarski pt. "50 tys. z? rachunku za s?u?bowy telefon. Tyle w tydzie? wydzwoni?a Hanna Gronkiewicz-Waltz” vide -  http://www.tvp.info/35584545/50-tys-zl-rachunku-za-sluzbowy-telefon-tyle-w-tydzien-wydzwonila-hanna-gronkiewiczwaltz  

§1P) Wnosimy - w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)   -   o opublikowanie  w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej - u?ytkowanych w Urz?dzie  wybranych numerów s?u?bowych telefonów komórkowych,  których u?ytkowanie mo?e usprawni? komunikacj? z Urz?dem. 

Oczywi?cie petycja nie dotyczy publikacji w BIP, których udost?pnienie mog?oby spowodowa? - nadmierne absorbowanie czasu Decydentów lub numerów, które z innych powodów nie powinny zosta? udost?pnione. 

Zdaniem - wnioskodawcy - pozosta?a cz??? numerów telefonów komórkowych powinna by? opublikowana w BIP - co mo?e przyczyni? si? do usprawnienia komunikacji z Urz?dem. 

Jak wynika z analizy dokonanej przez Petycjodawc? - publikowanie wybranych numerów telefonów komórkowych w BIP gmin/miast jest obecnie rzadk? praktyk?, a komunikacja typu ‘z telefon komórkowy - Interesant’ ‘do telefon komórkowy - Urz?d' - mo?e przyczyni? si? do znacznych oszcz?dno?ci kosztów po??cze? - po stronie Interesantów. 

 Oczywist? spraw? jest, ?e to Urz?d powinien podj?? arbitraln? decyzj?, które z numerów telefonów komórkowych nadaj? si? do publikacji w BIP - Petycjodawca wnosi jedynie o dokonanie analizy w tym obszarze.  

 Zdaniem wnosz?cego podmiotu, niniejsza petycja dotyczy z pewno?ci? zakresu wymienionego w art. 2 ust. 3 Ustawy o petycjach, odnosz?c si? podj?cia dzia?ania usprawniaj?cego komunikacj? z Urz?dem, co w oczywisty sposób mie?ci si? w zakresie zada? i kompetencji adresata. 

 §2P) Aby zachowa? pe?n? jawno?? i transparentno?? dzia?a? - wnosimy o opublikowanie tre?ci petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatruj?cego petycj? lub urz?du go obs?uguj?cego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyra?eniem zgody na publikacj? wszystkich danych podmiotu wnosz?cego petycj?. Chcemy dzia?a? w pe?ni jawnie i transparentnie. 

 Optymalizacj? i wdro?enie procedury sanacyjnej - Petycjodawca - rozumie w tym przypadku - jako - ad exemplum - usprawnienie komunikacji w Urz?dem. 

 Pozwalamy sobie powtórzy?, ?e w opinii Wnioskodawców,  

Wydzia?y/Referaty i Urz?dnicy (Stanowiska Jednoosobowe) - posiadaj?cy w zakresie swoich kompetencji sprawy zwi?zane - sensu largo - z ulepszeniem organizacji i usprawnieniem pracy Jednostki,  a tak?e lepszym zaspokojeniem potrzeb ludno?ci ludno?ci i redukcj? wydatków publicznych  - powinny anga?owa? si? w tego typu procedury sanacyjne.

 

 Pomimo, ?e nie wnioskujemy o informacj? przetworzon? w zakresie wymagaj?cym znacznych nak?adów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dost?pie do informacji publicznej  – tym, ?e przedmiotowa informacja oraz ewentualna pó?niejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje si? szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Spo?ecznego. Nasze stanowisko i “Konstruktywny Niepokój Podatnika" w tej mierze koresponduje z ocen? stanu faktycznego podnoszon? przez Media :  vide - http://www.tvp.info/35584545/50-tys-zl-rachunku-za-sluzbowy-telefon-tyle-w-tydzien-wydzwonila-hanna-gronkiewiczwaltz

 

Osnowa Petycji/Wniosku:

Wnioskodawca pozwala sobie zwróci? uwag? Decydentów, ?e jest ?wiadom, i? zamieszczony  wy?ej materia? prasowy - jest mo?e ekstremalny  i dotyczy najwi?kszej w Kraju Jednostki Samorz?du Terytorialnego.

Jednak?e - z udzielnych odpowiedzi - na zadawane przez Wnioskodawc? pytania w trybie Ustawy o dost?pie do informacji publicznej  w poprzednich latach - wynika, ?e w mniejszych gminach - rzeczone koszty s? proporcjonalnie - równie? bardzo wysokie.

 Przewidujemy opublikowanie efektów Akcji na naszym portalu www.gmina.pl 

  §3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku i petycji w trybie - odno?nych przepisów prawa -  na adres e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

§4) Wnosimy o to, aby odpowied? w  przedmiocie powy?szych pyta? z?o?onych na mocy art. 61 Konstytucji RP w zwi?zku z art.  241 KPA, zosta?a udzielona - zwrotnie na adres e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   - stosownie do art. 13 ww. ustawy 

§5) Wniosek zosta? sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 wrze?nia 2016 r. o us?ugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

 Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarz?du: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapita? Zak?adowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl

 Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) -  osob? reprezentuj?ca Podmiot wnosz?cy petycj? - jest Prezes Zarz?du Adam Szulc

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zosta?a z?o?ona za pomoc? ?rodków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pomoc? uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urz?du - adresu e-mail !

 

 

 

 
Petycja


 
Informacja
 
Petycja