sobota, 23 wrzesień 2023
 
 
Projekty unijne edukacyjne
Zapytanie - Sonda? rynku
DO ?CI?GNI?CIA PLIC WORD Z INFORMACJAMI TYMI CO POWY?EJ >>>>> ?ci?gnij PLIK *.doc
 
Informacja
 
zapytanie ofertowe

Iwaniska, dnia 20.06.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Katalog pomocy dydaktycznych z projektu pod nazw?: "Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Iwaniska". Podzielone na zadania.

Zamawiaj?cy:

Gmina Iwaniska ul. Rynek 3, 27 – 570 Iwaniska

Adres e - mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Strona: www.iwaniska.eu

Prowadz?cy post?powanie: Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy S.K., ul. Warszawska 7 lok. 27A, 25-512 Kielce, Tel. 606-206-214, email: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Iwaniska".

 

 

2.      Termin realizacji zamówienia:

Zamówienia realizowane b?dzie w nast?puj?cych terminach:

 

Zadanie 1- Pomoce dydaktyczne do dnia: 31.08.2017 r.

Zadanie 2- Sprz?t do dnia: 31.08.2017 r.

Zadanie 3- Meble do dnia: 31.08.2017 r.

 

3.      Miejsce dostawy:

Dostaw? nale?y zrealizowa? do siedziby Zamawiaj?cego tj. Gmina Iwaniska, ul. Rynek 3, 27 – 570 Iwaniska

4.  Zakres przedmiotowy zamówienia.

Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje dostaw?:

 

Zadanie 1

Pomoce dydaktyczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:

I. Ochrona powietrza atmosferycznego, energia odnawialna

II. Ochrona wód

III. Ochrona gleb i powierzchni ziemi

IV. Obserwacje, badania, pomiary przyrodnicze

 

Zadanie 2

Sprz?t:

1.       Aparaty fotograficzne- 1 szt.

2.       Laptop - 1 szt.

3.        

Zadanie 3

Meble: Szafy - 2 szt.

Szafa na mapy
Szafa szkolna

 

szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zosta? zawarty w za??czniku nr 2 do niniejszego zapytania.

5. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych

 

Zamówienie zosta?o podzielone na trzy zadania:

Zadanie 1:  Pomoce dydaktyczne

Zadanie 2:  Sprz?t

Zadanie 3:  Meble

Ka?dy z wykonawców uprawniony jest do sk?adania ofert na dowolna ilo?? zada?.

 

Wi?cej informacji , zapytanie ofertowe, dokument w ca?o?ci do pobrania >> TUTAJ <<

 
Zapytanie nr3

Iwaniska, 27.03.2017

ZAPYTANIE – SONDA? RYNKU NR 3/ Z WIAR? W PRZYSZ?O??/2017

1. Zamawiaj?cy:

Gmina Iwaniska/Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach

realizuj?cy projekt pod nazw?:

„Z wiar? w przysz?o??”

 

2. Przedmiot zamówienia

 

Wyjazd edukacyjny do Krakowa dla 206 uczniów Zespo?u Publicznych Szkó? w Iwaniskach

 

3. Termin realizacji zamówienia: mi?dzy 01.06.2017 a 14.06.2017

4. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena.

5. Inne istotne warunki zamówienia

 

1.      Wyjazd edukacyjny do Krakowa – bilety wst?pu do Ogrodu Botanicznego oraz bilety wst?pu do Ogrodu Do?wiadcze? dla 206 uczniów i 16 opiekunów,

2.      Opieka pilotów – przewodników,

3.      Opieka przewodników – instruktorów w Ogrodzie Do?wiadcze?,

4.      Wynajem 4 autokarów w celu zorganizowania wyjazdu edukacyjnego do Krakowa dla 206 uczniów i 16 opiekunów Zespo?u Publicznych Szkó? w Iwaniskach. Autokary nale?y podstawi? do: Iwanisk, Ujazdu, Myd?owa, Wygie?zowa i Jastrz?bskiej Woli.

5.      Zapewnienie posi?ku w formie obiadu dla 206 uczniów i 16 opiekunów Zespo?u Publicznych Szkó? w Iwaniskach.

Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si? w za??czniku do zaproszenia

 

6. Sposób przygotowania oferty.

Prosimy o przes?anie oferty wg za??cznika – Wzór oferty.

7. Miejsce i termin z?o?enia ofert.

Oferty mo?na sk?ada? w nast?puj?cy sposób:

1. drog? elektroniczn? na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub

2. faxem: 158601204 lub

3. drog? pocztow? na adres:

Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach, ul. Opatowska 26, 27-570 Iwaniska.

Oferty nale?y sk?ada? do  05.04.2017 r., godz. 9.00

Rozstrzygni?cie ofert nast?pi nie pó?niej ni? 7 dni od daty otrzymania ofert.

8. Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

imi? i nazwisko: Anna Michalska-Kapsiak

tel.: 158601204

e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

imi? i nazwisko: Marcin Urba?ski

tel.: 158601209

e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

………………………………….

(data, podpis kierownika jednostki)

 

 

OFERTA

 

                                   Do

Gmina Iwaniska/Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach

ul. Opatowska 26, 27-570 Iwaniska

Fax. 158601204

E-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Odpowiadaj?c na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr………….. dotycz?ce zamówienia

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(wpisa? przedmiot zamówienia)

 

Sk?adamy ofert? nast?puj?cej tre?ci:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cen? netto ……………………………..z?.

Obowi?zuj?cy podatek VAT …………%..............................................................z?

Cena brutto……………………………………………………………………… z?

S?ownie ……………………………………………………………………………

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiaj?cego, w zapytaniu ofertowym, warunki.

3. O?wiadczamy, ?e firma jest p?atnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP………………………..

                                                                                              …………………………….

                                                                                              (podpis osoby upowa?nionej)

 

ZAPYTANIE – SONDA? RYNKU

 

Zamówienie dotyczy:

Nr projektu: Projekt RPSW.08.03.02-26-0046/16

Tytu? projektu: „Z wiar? w przysz?o??”

O? priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne spo?ecze?stwo

Dzia?anie: RPSW.08.03.00 Zwi?kszenie dost?pu do wysokiej jako?ci edukacji przedszkolnej oraz kszta?cenia podstawowego, gimnazjalnego i  ponadgimnazjalnego

Poddzia?anie: RPSW.08.03.02 Wsparcie kszta?cenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)

 

Prowadz?cy post?powanie:

Gmina Iwaniska/Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach

Ul. Opatowska 26

27 – 570 Iwaniska


Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiot zamówienia obejmuje organizacj? wyjazdu do Krakowa organizowanego w ramach projektu „Z wiar? w przysz?o??”, wyjazd winien odby? si? mi?dzy 01 czerwca  2017 r. a 14 czerwca 2017 r.

Wykonawca zobowi?zany jest zapewni?:

1)    transport – gwarantuj?cy miejsca siedz?ce dla wszystkich uczestników wyjazdu – 222 osób (w tym 206 uczniów oraz 16 nauczycieli), pojazdy, którymi b?dzie si? odbywa? transport musz? by? sprawne technicznie, nie starsze ni? 10 lat oraz wyposa?one w dzia?aj?c? klimatyzacj?. Transport obejmuje:

a)    wyjazd grupy 222 osób (206 uczniów oraz 16 nauczycieli) z miejscowo?ci Iwaniska, Ujazd, Myd?ów, Wygie?zów i Jastrz?bska Wola do Krakowa

b)   powrót grupy 222 osób (206 uczniów oraz 16 nauczycieli) z Krakowa do miejsca realizacji zaj?? tj.: miejscowo?ci Iwaniska, Ujazd, Myd?ów, Wygie?zów i Jastrz?bska Wola,

c)    op?aty parkingowe.

2)    bilety wst?pu do Ogrodu Botanicznego dla 222 osób (206 uczniów oraz 16 nauczycieli),

3)    bilety wst?pu do Ogrodu Do?wiadcze? dla 222 osób (206 uczniów oraz 16 nauczycieli),

4)    obiad (drugie danie mi?sne) – dla 222 osób,

5)    ubezpieczenie uczestników od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków na czas realizacji zamówienia, przy czym Zamawiaj?cy zastrzega, ?e obowi?zkiem wykonawcy jest przekazanie Zamawiaj?cemu przed rozpocz?ciem realizacji zamówienia kopii polisy ??danego ubezpieczenia.

 

W przypadku awarii pojazdu, którym odbywa? si? b?dzie transport Wykonawca zobowi?zany jest do zapewnienia transportu zast?pczego w czasie nie d?u?szym ni? 1 godzina od zaistnienia awarii, przy czym w przypadku przekroczenia wskazanego czasu (1 godziny) Zamawiaj?cemu przys?uguje prawo do zorganizowania transportu zast?pczego, którego koszt pokrywa Wykonawca.

 
Informacja