czwartek, 30 listopad 2023
 
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iwaniska
Informacja
 
Obwieszczenie
 
Gospodarka niskoemisyjna
Gmina Iwaniska przyst?pi?a do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa czysto?ci powietrza na terenie gminy. Stworzenie PGN jest konieczne do pozyskania funduszy unijnych w latach 2014  –2020 na dzia?ania obejmuj?ce m.in.:

*    Termomodernizacje budynków
*    Wymian? ?róde? ciep?a
*    Transport publiczny
*    Inwestycje w OZE (Odnawialne ?ród?a Energii)

Aby tworzony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej spe?nia? wymagania powinien by? wspólnym dzie?em wybranego Wykonawcy, Gminy oraz podmiotów prywatnych reprezentowanych przez mieszka?ców jak i firmy dzia?aj?ce na terenie gminy. W tym celu prosimy mieszka?ców o wype?nianie ankiet dotycz?cych zagadnie? potrzebnych do stworzenia PGN. Udzielone odpowiedzi pozwol? na ocen? gotowo?ci mieszka?ców do przeprowadzania inwestycji zmierzaj?cych do przechodzenia na niskoemisyjne ?ród?a ogrzewania. Jednocze?nie okre?li to wielko?? potrzebnego wsparcia finansowego dla mieszka?ców chc?cych dokona? takiej modernizacji.

Ankiety s? dost?pne poni?ej oraz dodatkowo w Urz?dzie Gminy Przeworsk, so?tysów jak i pod adresem internetowym www.monitoringpowietrza.pl.
Informacje podane w ankiecie nie b?d? wykorzystywane w ?adnych innych celach, czy te? przekazywane podmiotom trzecim.

pobierz ankiet? : mieszkaniec : przedsi?biorca

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020 w zakresie dzia?a? inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciep?o i energi? oraz gospodarka odpadami. Przedstawione zostan? dzia?ania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywno?ci gospodarki oraz zwi?kszenia ilo?ci energii z odnawialnych ?róde?.

Dla przedsi?biorców i instytucji.

Prosimy o zg?aszanie dzia?a? z zakresu planowanej termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywno?ci energetycznej i wykorzystania odnawialnych ?róde? energii celem uj?cia ich w PGN. Zg?oszenie powinno odbywa? si? za pomoc? zamieszczonych poni?ej ankiet. Umieszczenie podmiotu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umo?liwi zg?aszaj?cym pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wykonawc? Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest firma GreenLynx.
Ankiety nale?y z?o?y? do dnia 15 lipca 2016 r. w Urz?dzie Gminy Iwaniska lub przes?a? drog?  elektroniczn?  na maila: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Prawid?owo wype?niona ankieta potwierdza zainteresowanie mieszka?ca b?d? instytucji udzia?em w realizacji Planu i pozwala ubiega? si? o dotacje.

Wi?cej informacji:
www.monitoringpowietrza.pl,  mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,  tel. 531 777 891

Wype?nij ankiet? on-line:
https://goo.gl/OIHJ0G