czwartek, 23 marzec 2023
 
 
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
Og?oszenie

 

OG?OSZENIE


            Wójt Gminy Iwaniska zaprasza interesariuszy rewitalizacji* na spotkania zwi?zane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025, które odb?d? si? zgodnie z nast?puj?cym harmonogramem:

·        1 lutego 2017 roku o godz. 13:00 w budynku Biblioteki – I pi?tro, Iwaniska, ul. Rynek 1 – spotkanie warsztatowe dla mieszka?ców obszaru rewitalizacji (wypracowanie za?o?e? Gminnego Programu Rewitalizacji);

·        1 lutego 2017 roku w godz. 13:00–16:00 w budynku Biblioteki – I pi?tro, Iwaniska, ul. Rynek 1 – ?wiadczenie indywidualnego doradztwa dla partnerów projektów rewitalizacyjnych (uzyskanie informacji nt. partnerstwa w rewitalizacji, pomoc w wype?nieniu fiszki projektowej).

 

 

 

Z powa?aniem

Marek Staniek, Wójt  Gminy Iwaniska

* Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji „interesariuszami rewitalizacji” s?:

1)      mieszka?cy obszaru rewitalizacji oraz w?a?ciciele, u?ytkownicy wieczy?ci nieruchomo?ci
i podmioty zarz?dzaj?ce nieruchomo?ciami znajduj?cymi si? na tym obszarze, w tym spó?dzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa spo?ecznego;

2)      mieszka?cy gminy inni ni? wymienieni w pkt 1;

3)      podmioty prowadz?ce lub zamierzaj?ce prowadzi? na obszarze gminy dzia?alno?? gospodarcz?;

4)      podmioty prowadz?ce lub zamierzaj?ce prowadzi? na obszarze gminy dzia?alno?? spo?eczn?, w tym organizacje pozarz?dowe i grupy nieformalne;

5)      jednostki samorz?du terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6)      organy w?adzy publicznej;

7)      podmioty, inne ni? wymienione w pkt 6, realizuj?ce na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Pa?stwa.

 
Og?oszenie

OG?OSZENIE

 

 

            Wójt Gminy Iwaniska zaprasza interesariuszy rewitalizacji* na spotkania zwi?zane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025, które odb?d? si? zgodnie z nast?puj?cym harmonogramem:

·        13 stycznia 2017 roku o godz. 12:30 w  budynku Biblioteki – I pi?tro, Iwaniska, ul. Rynek 1 – spotkanie warsztatowe dla przedstawicieli partnerów projektów rewitalizacyjnych (uzyskanie informacji nt. partnerstwa w rewitalizacji, pomoc w wype?nieniu fiszki projektowej);

·        13 stycznia 2017 roku o godz. 14:30 w  budynku Biblioteki – I pi?tro, Iwaniska, ul. Rynek 1 – spotkanie warsztatowe dla mieszka?ców obszaru rewitalizacji (przekazanie wiedzy o rewitalizacji oraz dobrych przyk?adów rewitalizacji).

 

Z powa?aniem

Marek Staniek, Wójt  Gminy Iwaniska

 

* Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji „interesariuszami rewitalizacji” s?:

1)      mieszka?cy obszaru rewitalizacji oraz w?a?ciciele, u?ytkownicy wieczy?ci nieruchomo?ci
i podmioty zarz?dzaj?ce nieruchomo?ciami znajduj?cymi si? na tym obszarze, w tym spó?dzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa spo?ecznego;

2)      mieszka?cy gminy inni ni? wymienieni w pkt 1;

3)      podmioty prowadz?ce lub zamierzaj?ce prowadzi? na obszarze gminy dzia?alno?? gospodarcz?;

4)      podmioty prowadz?ce lub zamierzaj?ce prowadzi? na obszarze gminy dzia?alno?? spo?eczn?, w tym organizacje pozarz?dowe i grupy nieformalne;

5)      jednostki samorz?du terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6)      organy w?adzy publicznej;

7)      podmioty, inne ni? wymienione w pkt 6, realizuj?ce na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Pa?stwa.

 
Informacja

GMINA IWANISKA PRZYST?PUJE DO OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

W zwi?zku z realizacj? procesu rewitalizacji, Gmina Iwaniska rozpoczyna dzia?ania zwi?zane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata

2016–2025 zgodnie z Ustaw? z dnia 9 pa?dziernika 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z pó?n. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 2 sierpnia 2016 roku przez Ministra Rozwoju.

Program ten b?dzie stanowi? podstaw? do podj?cia kompleksowych dzia?a? rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagaj?cym szczególnego wsparcia. Ponadto umo?liwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze ?rodków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczyni? si? do pobudzenia aktywno?ci spo?ecznej i przedsi?biorczo?ci mieszka?ców, przywrócenia estetyki i ?adu przestrzennego, ochrony ?rodowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jako?ci ?ycia spo?eczno?ci lokalnej.

Rewitalizacja powinna by? kompleksowym i efektywnym procesem, maj?cym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracj? negatywnych zjawisk (spo?ecznych, gospodarczych, ?rodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) przy aktywnym udziale i wspó?pracy z lokaln? spo?eczno?ci?.

W zwi?zku z tym, zwracamy si? do Pa?stwa z pro?b? o aktywne wzi?cie udzia?u w pog??bionym procesie diagnostycznym wyznaczonego obszaru rewitalizacji i wype?nienie poni?ej zamieszczonej ankiety.


https://www.interankiety.pl/i/3GYgooLR


Ankiet? b?dzie mo?na wype?ni? do dnia 25.01.2017 r.

Jeste?my przekonani, ?e jako aktywni mieszka?cy, przedsi?biorcy i przedstawiciele organizacji pozarz?dowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Pa?stwo wiele uwag i propozycji, które przyczyni? si? do zdiagnozowania kluczowych problemów obszaru rewitalizacji koniecznych do rozwi?zania w procesie rewitalizacji, a tak?e zaplanowania dzia?a? maj?cych na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.


Z powa?aniem: Marek Staniek, Wójt Gminy Iwaniska

 
Og?oszenie

OG?OSZENIE

Wójt Gminy Iwaniska zaprasza interesariuszy rewitalizacji* na spotkania zwi?zane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025, które odb?d? si? zgodnie z nast?puj?cym harmonogramem:

  • 10 stycznia 2017 roku w godz. 9:00–15:00 w budynku Biblioteki – I pi?tro, Iwaniska, ul. Rynek 1 – ?wiadczenie indywidualnego doradztwa dla partnerów projektów rewitalizacyjnych (uzyskanie informacji nt. partnerstwa w rewitalizacji, pomoc w wype?nieniu fiszki projektowej);

  • 13 stycznia 2017 roku o godz. 14:30 w budynku Biblioteki I pi?tro, Iwaniska, ul. Rynek 1 – spotkanie warsztatowe dla mieszka?ców obszaru rewitalizacji (przekazania wiedzy o rewitalizacji, dobrych przyk?adów rewitalizacji).


Z powa?aniem

Marek Staniek, Wójt Gminy Iwaniska

 
Og?oszenie
 
 
Za??czniki:
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 19 - 27 z 36