czwartek, 30 listopad 2023
 
 
Archiwum
W SZKOLE W UJE?DZIE ZAKO?CZONO PE?EN SUKCESÓW ROK SZKOLNY 2018/2019


19 czerwca 2019 r. uczniowie Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie po?egnali rok szkolny 2018/2019. Uroczyste zako?czenie roku - to dla ka?dego ucznia chwila niezwykle radosna, nios?ca za sob? trud dziesi?ciu miesi?cy nauki, rozpoczynaj?ca jednak okres dwumiesi?cznej zabawy, rozrywki i beztroski.

W uroczysto?ci udzia? wzi?li: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicz?ca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, przewodnicz?ca Komisji ds. O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa Publicznego – Zofia Kokosa, radni Rady Gminy Iwaniska – W?adys?aw Orkisz i Gabriel Majsak, dyrektor Banku Spó?dzielczego w Staszowie Oddzia? w Iwaniskach – Edmund Szyma?ski, licznie zgromadzeni rodzice na czele z przewodnicz?c? Rady Rodziców – El?biet? Wo?niak, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie.

Czytaj całość...
 
Uczniowie PSP w Iwaniskach na deskach Teatru Lalki i Aktora Kubu?

Dnia 18 czerwca 2019 roku odby? si? etap wojewódzki XII edycji konkursu na realizacj? ma?ej formy teatralnej pn. „Wojewódzki przegl?d ma?ych form teatralnych” dotycz?cej promowania zdrowego stylu ?ycia, bezpiecznego zachowania si? na drogach, na imprezach sportowych i w internecie oraz ukazywania alternatywnych form sp?dzania czasu wolnego dla uczniów szkó? podstawowych z województwa ?wi?tokrzyskiego. Patronat nad przegl?dem obj?? Wojewoda ?wi?tokrzyski. Tegoroczna edycja po?wi?cona by?a równie? obchodom 100lecia Policji.

Konkurs mia? na celu promowanie w?ród dzieci odpowiedzialnych zachowa? z wykorzystaniem form teatralnych, propagowanie zasad bezpiecze?stwa osobistego i w ruchu drogowym, ukazanie destrukcyjnych skutków stosowania przemocy i cyberprzemocy oraz wykszta?cenie umiej?tno?ci radzenia sobie w sytuacjach zagro?enia, promowanie zdrowego stylu ?ycia oraz ukazywanie alternatywnych form sp?dzania czasu wolnego bez wspomagania si? ?rodkami psychoaktywnymi, pobudzenie aktywno?ci wychowawców i pedagogów z terenu woj. ?wi?tokrzyskiego na rzecz pracy twórczej z dzie?mi, integracja ?rodowiska lokalnego w walce przeciwko negatywnym zjawiskom spo?ecznym dotykaj?cym m?ode pokolenie. Organizatorem konkursu by?a Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz Kuratorium O?wiaty w Kielcach.

            Uczniowie Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach reprezentowali powiat opatowski, wystawiaj?c na deskach teatru Lalki i Aktora Kubu? w Kielcach spektakl pt. „Klikaj bezpiecznie”.

G?ównym celem przedstawienia by?o propagowanie w?a?ciwych i odpowiedzialnych zachowa? w sieci. Dla m?odzie?y by?y to niezapomniane chwile, gdy? mogli wyst?pi? w profesjonalnym teatrze i poczu? si? przez moment, jak prawdziwi aktorzy. Uczniowie przygotowywani byli do konkursu pod kierunkiem pani Anety Kargulewicz i Marioli Bednarskiej – Pasieki.

 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 12 z 22