sobota, 23 wrzesień 2023
 
 
Archiwum
Gminny Turniej Wiedzy Po?arniczej

W dniu 14 marca 2019 r. w Publicznej Szkole  Podstawowej w Iwaniskach odby?y si? eliminacje gminne  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po?arniczej  „M?odzie? Zapobiega Po?arom,” w którym wzi?li udzia? uczniowie PSP w Iwaniskach, Myd?owie, Uje?dzie, Wygie?zowie,  Jastrz?bskiej Woli. Nad  prawid?owym przebiegiem  turnieju czuwa?a komisja w nast?puj?cym sk?adzie:

przewodnicz?cy - aspirant Artur Mazurek z Komendy Powiatowej Stra?y Po?arnej w Opatowie,

sekretarz - Prezes Zarz?du Gminnego Adam Sajda,

cz?onkowie - nauczyciele: Agnieszka Ochocka – Bednarska, Anna Nizia?ek.

W wyniku rozgrywek fina?owych kolejno?? zaj?tych miejsc przedstawia si? nast?puj?co:

I miejsce Justyna Go?dziewska  PSP w Wygie?zowie - przygotowana przez nauczyciela El?biet?  Zyba??,

II miejsce Bartosz Radosz PSP w Myd?owie – przygotowany przez nauczyciela Ann? Nizia?ek,

III miejsce Dominik  Dawiec  PSP  w Iwaniskach – przygotowany przez nauczyciela Agnieszk? Ochock? – Bednarsk?.

W eliminacjach powiatowych gmin? Iwaniska reprezentowa? b?d? uczniowie, którzy zaj?li  I i II miejsca: Justyna Go?dziewska PSP Wygie?zów  i Bartosz Radosz  PSP Myd?ów.

Uczestnicy turnieju godnie reprezentowali swoje szko?y oraz wykazali si? obszern? wiedz? z dziedziny po?arnictwa.

Uczniowie, którzy zaj?li I, II, III miejsca otrzymali nagrody w postaci ksi??ek, a pozostali drobne upominki.

Nagrody dla uczniów zosta?y ufundowane przez Wójta Gminy Iwaniska Marka Sta?ka, który pogratulowa? zwyci?zcom i ?yczy? dalszych sukcesów w kolejnych etapach turnieju.

Wójt Gminy Iwaniska pan Marek Staniek, dyrektor PSP  w Iwaniskach pani Anna Michalska - Kapsiak podzi?kowali wszystkim  uczniom za uczestnictwo w turnieju i znajomo?? wiedzy po?arniczej, a nauczycielom za ich przygotowanie.

 

Anna Nizia?ek

 
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
 
<< « start < wstecz 1 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 11 z 11