czwartek, 30 listopad 2023
 
 
Archiwum
DOBRZE CI? WIDZIE?  SZKO?A PODSTAWOWA W UJE?DZIE W OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII PROMUJ?CEJ ?YCIE

Organizatorem dzia?ania jest Fundacja Narodowego Dnia ?ycia, za? ca?y projekt jest finansowany przez Fundusz Sprawiedliwo?ci. Ambasadorem akcji jest znany aktor Cezary Pazura. 22 lutego 2019 roku w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dobrze Ci? widzie?”, uczniowie klas I – VIII z Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie otrzymali darmowe kamizelki odblaskowe wraz z okoliczno?ciowymi planami lekcji.  Akcji towarzyszy?y warsztaty z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Opatowie – dzielnicowym Gminy Iwaniska starszym aspirantem Rados?awem Krakowiakiem. Policjant poruszy? kwestie zwi?zane z bezpiecze?stwem uczniów w drodze do i ze szko?y. Przypomnia? tak?e zasady, których powinni oni przestrzega? podczas informowania s?u?b o ewentualnym zdarzeniu drogowym. Publiczna Szko?a Podstawowa w Uje?dzie systematycznie organizuje warsztaty profilaktyczne poruszaj?ce kwestie bezpiecze?stwa uczniów, wspó?pracuj?c przy tym bardzo aktywnie z Komend? Powiatow? Policji w Opatowie – powiedzia? dzielnicowy Gminy Iwaniska starszy aspirant Rados?aw Krakowiak. W ramach kampanii uczniowie klas I – VIII wzi?li równie? udzia? w zaj?ciach przeprowadzonych przez wychowawców klas wed?ug scenariuszy przygotowanych przez Fundacj? Narodowego Dnia ?ycia: „Dobrze Ci? widzie? po drugiej stronie ulicy” oraz „Dobrze Ci? widzie? – ka?dy z nas jest niepowtarzalny”. Lekcje przeprowadzone zosta?y z wykorzystaniem animacji przygotowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dobrze Ci? widzie?", do których g?os podk?ada? ambasador akcji – Cezary Pazura.

Czytaj całość...
 
Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Opatowie
 
<< « start < wstecz 1 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 11 z 11