sobota, 23 wrzesień 2023
 
 
Archiwum
Jase?ka w Myd?owie

Bo?e Narodzenie to wyj?tkowy czas, w którym wszyscy staj? si? dla siebie bardziej ?yczliwi, zapominaj? o wszelkich sporach i wa?niach. Aby podkre?li? niepowtarzalny charakter tych ?wi?t, uczniowie Publicznej Szko?y Podstawowej w Myd?owie w dniu 19 grudnia 2018 r. wystawili monta? s?owno – muzyczny pt. „Betlejemskie ?wiat?o,” przygotowany pod kierownictwem p. Miros?awy Tutak, p. Marioli Bednarskiej – Pasieki i ks. Tomasza Kwa?nika.

W specjalnie przygotowanych na t? okazj? strojach, w pi?knej scenografii, m?odzi aktorzy przedstawili sceny z narodzin Jezusa. By?a Maryja i Józef, pastuszkowie, którzy przybyli do ma?ego Jezuska oraz honorowi go?cie w osobach trzech m?drców, którzy z?o?yli pok?on i ofiarowali dary.

Swoim programem artystycznym uczniowie wprowadzili wszystkich w ?wi?teczny nastrój. Ca?o?? uroczysto?ci dope?ni? pi?kny ?piew kol?d, pastora?ek i piosenek ?wi?tecznych, poczynaj?c od tych na góralsk? nut?, a sko?czywszy na hip – hopie.

M?odzi aktorzy swoim przekazem u?wiadomili zebranym, co tak naprawd? stanowi istot? ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Podkre?lili, ?e nie prezenty, choinka czy pieni?dze, ale dobro, mi?o??, rodzina, wra?liwo??, otwarto?? na drugiego cz?owieka to warto?ci, które licz? si? w ?yciu najbardziej.

W uroczysto?ci wzi?li udzia?: Przewodnicz?cy Rady Gminy w Iwaniskach – p. Wies?aw Kowalczyk, Wiceprzewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska – p. Cezary Mi?kiewicz, Proboszcz Parafii WNMP w Myd?owie – ks. Tomasz Kwa?nik, Przewodnicz?ca Rady Rodziców – p. Dorota Mi?kiewicz, licznie zebrani Rodzice, Babcie, Dziadkowie, nauczyciele i uczniowie szko?y.

Wyst?p uczniów wywo?a? wzruszenie w?ród zebranych i zosta? nagrodzony gromkimi brawami. Ca?o?? uroczysto?ci zako?czy?y ?yczenia z?o?one przez Dyrektora szko?y –
p. Gra?yn? Krakowiak oraz Przewodnicz?cego Rady Gminy. Uwie?czeniem uroczysto?ci   by?o odczytanie przez Ksi?dza fragmentów Pisma ?wi?tego, wspólne od?piewanie kol?dy oraz ?amanie si? op?atkiem. 

 
DEGUSTACJA MIODU W SZKOLE W UJE?DZIE
21 listopada 2018 roku dzieci z oddzia?ów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odwiedzi? Henryk Szczepa?ski – prezes Ko?a Pszczelarzy w Iwaniskach, który na temat pszczó? i produkowanego przez nie miodu wie prawie wszystko.

Pan Henryk na spotkanie przyby? wyposa?ony w akcesoria pszczelarskie, rekwizyty, ilustracje oraz okazy tych interesuj?cych owadów. Cierpliwie i wyczerpuj?co mówi? o tym, jak wygl?da ?ycie w ulu, jaka panuje w nim hierarchia, przedstawi? równie? zdrowotne warto?ci miodu. Zapozna? dzieci z budow? ula, pokaza? te? specjaln? ramk? wyj?t? z jego ?rodka.

Maluchy mia?y mo?liwo?? przymierzy? strój u?ywany przez hodowc? pszczó?. Z wielkim zaciekawieniem ogl?da?y  podkurzacz, ramk? czy te? d?uto pszczelarskie. Dowiedzia?y si? jak nektar trafia do ula i w jaki sposób pszczo?y przerabiaj? nektar na miód. Wszystkie dzieci mog?y obejrze? plastry miodu, wosk i kit pszczeli.

Na zako?czenie wizyty Pan Szczepa?ski zaprosi? wszystkie przedszkolaki do degustacji miodu, podczas której mog?y spróbowa? produktów pszczelich takich jak miód czy te? py?ek kwiatowy.

Spotkanie odby?o si? w mi?ej i przyjaznej atmosferze. Pe?ni wra?e?, zdobytych wiadomo?ci i ciekawostek z ?ycia pszczó? i pracy pszczelarza przedszkolaki podzi?kowa?y za mile sp?dzony czas.

 
<< « start < wstecz 1 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 9