sobota, 23 wrzesień 2023
 
 
Archiwum
Obwieszczenie
 
Pierwsza sesja Rady Gminy Iwaniska 8. kadencji

Pierwsze uroczyste posiedzenie Rady Gminy Iwaniska w kadencji 2018 – 2023, odby?o si? w budynku Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach 21 listopada 2018 roku.

Sesj? rady gminy otworzy? Radny Senior W?adys?aw Orkisz, który powita? wszystkich zebranych i poprosi? przewodnicz?cego Gminnej Komisji Wyborczej o wr?czenie za?wiadcze? o wyborze nowych radnych i wójta. Po odbiorze za?wiadcze? radni z?o?yli ?lubowanie. Radny Piotr Wo?niak z?o?y? zawiadomienie o utworzeniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwo?ci.

Kolejnym punktem obrad by? wybór przewodnicz?cego Rady Gminy, którym zosta? Wies?aw Kowalczyk oraz 2 wice przewodnicz?cych:  Zofia Kowalska i Cezary Mi?kiewicz.

Po przej?ciu obrad przez przewodnicz?cego wójt gminy Marek Staniek z?o?y? w obecno?ci radnych i so?tysów  ?lubowanie.

Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami sesje rady gminy od kadencji 2018 – 2023 b?d? rejestrowane i transmitowane za pomoc? urz?dze? audiowizualnych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie gminy i w innych miejscach, w których jest to zasadne.

 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 12 z 20