sobota, 23 wrzesień 2023
 
 
Archiwum
?wietlica w Przepiórowie z wyposa?eniem
?wietlica wiejska w Przepiórowie otrzyma?a nowe wyposa?enie. W ramach konkursu og?oszonego przez Urz?d Marsza?kowski  w Kielcach – „100 dotacji na 100 lat niepodleg?o?ci.” – Odnowa Wsi ?wi?tokrzyskiej na 2018 rok,  zosta? dofinansowany projekt pod nazw?  „Zakup wyposa?enia do ?wietlicy wiejskiej w miejscowo?ci Przepiórów”.  Celem projektu jest poprawa stanu i dost?pno?ci infrastruktury spo?eczno-kulturalnej i rozwój miejscowej ludno?ci. Doposa?enie ?wietlicy pomo?e przy organizowaniu ró?nych uroczysto?ci i spotka? oraz integracji mieszka?ców. Najbardziej na projekcie skorzystaj? miejscowe ko?a gospody? wiejskich, które podczas wi?kszych uroczysto?ci b?d? przygotowywa? tradycyjne potrawy kulinarne naszego regionu.

W ramach programu, który zrealizowano przy wsparciu Urz?du Gminy zakupiono 30 sztuk krzese?, trzy nowe sto?y, kuchni? elektryczno - gazow? , ch?odziarko – zamra?ark? i zestaw mebli kuchennych.

?wietlice wiejskie stanowi? o?rodki kultury i powoduj? wzrost aktywizacji spo?ecznej mieszka?ców, dlatego te? dalej b?dziemy czyni? starania (opracowywa? projekty) celem dalszego zagospodarowania tych ?wietlic, które funkcjonuj? na terenie gminy.

 
?lubowanie pierwszaków w Myd?owie


 W pi?tek 24 pa?dziernika 2018 roku w Szkole Podstawowej w Myd?owie odby?a si? uroczysto?? ?lubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno w?ród uczniów, nauczycieli, a tak?e rodziców.

Na t? donios?? uroczysto??  przybyli zaproszeni go?cie: Wójt Gminy Iwaniska-pan Marek Staniek, rodzice pierwszoklasistów oraz ca?a spo?eczno?? szkolna.

           Uroczysto?? ?lubowania i  pasowania uczniów klasy pierwszej rozpocz??a si? wyst?pieniem pani dyrektor- Gra?yny Krakowiak, która powita?a wszystkich zebranych i skierowa?a gor?ce s?owa do pierwszoklasistów.

           Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiej?tno?ci recytatorskie i wokalne. Najwa?niejszym momentem uroczysto?ci by?o z?o?enie przez dzieci uroczystego ?lubowania na sztandar szko?y oraz pasowanie na uczniów, którego dokona?a dyrektor szko?y-Gra?yna Krakowiak. W ten sposób pierwszoklasi?ci zostali oficjalnie w??czeni do grona uczniów Szko?y Podstawowej w Myd?owie. Na zako?czenie wszyscy uczniowie otrzymali pami?tkowe dyplomy .Nie zabrak?o te? s?odkich upominków od rodziców.

 

Autor: Anna Majsak

 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 12 z 14