sobota, 23 wrzesień 2023
 
 
Archiwum
Do?ynki Gminne 2018

26 sierpnia w Uroczysto?? Matki Bo?ej Cz?stochowskiej w Iwaniskach odby?y si? do?ynki gminne. Zaproszeni mieszka?cy wraz z w?adzami gminy wraz z so?tysami i ko?ami gospody? wiejskich oraz tutejszymi rolnikami prze?ywali tegoroczne ?wi?to plonów. Dzi?kczynienie za zbiory rozpocz??a uroczysta Msza ?wi?ta pod przewodnictwem ks. Wac?awa Gie?ca – proboszcza parafii. Na zako?czenie Eucharystii dokonano po?wi?cenia wie?ca do?ynkowego a nast?pnie korowód do?ynkowy na czele z wójtem gminy Markiem Sta?kiem wyruszy? w kierunku stadionu.

Starostami tegorocznych do?ynek byli: Zofia Kokosa – rolniczka mieszkaj?ca we wsi T?cza, m??atka i matka dwójki dzieci. Gospodaruje na 26 ha. zajmuj?c si? g?ównie upraw? ro?lin zbo?owych oraz byd?a. Piotr Paluch – so?tys Iwanisk zarz?dzaj?cy 36 ha. Zajmuje si? upraw? ro?lin zbo?owych i str?czkowych. Do?ynki prowadzi?a Wies?awa S?owik – sekretarz Gminy. Starostowie wraz  z delegacjami  poszczególnych so?ectw  z?o?yli chleb do?ynkowy na r?ce wójta mi?dzy przyby?ych go?ci. W cz??ci oficjalnej wójt gminy doceni? prac? rolników. „Gdyby nie Wasza praca, zaanga?owanie i po?wi?cenie nie by?o by tego chleba. To dzi?ki Wam mo?emy dzi? ?wi?towa?” – mówi? Marek Staniek. Wojewod? ?wi?tokrzyskiego reprezentowa? Tomasz Staniek, który odczyta? list do rolników skierowany od premiera Mateusza Morawieckiego. Sw? obecno?ci? zaszczyci?y równie? w?adze powiatu Opatowskiego w osobie przewodnicz?cego Rady Powiatu Zbigniewa Wo?cerza.

Swoje stoisko mia?y ko?a gospody? wiejskich z Gryzikamienia, które w??czaj? si? w ?ycie spo?eczno?ci lokalnej oraz kultywuj? dawne zwyczaje i obrz?dy. Znajdowa?o si? równie? stoisko so?ectwa Iwaniska, w którym mo?na by?o podziwia? do?ynkowy folklor i r?kodzie?o, przygotowali je Beta Piszczela i Katarzyna Szczepa?ska. Sw? reprezentacje w osobie Zofii Domaga?y mia? klub seniora dzia?aj?cy w budynku GCBiK oraz Krus.

W cz??ci artystycznej wyst?pi?y dzieci i m?odzie? ze szkó? z terenu gminy na czele z zespo?em „Dworzanie” nad którym opiek? artystyczn? sprawuje El?bieta Dziama oraz grupa taneczno wokalna z GCBiK pod kierownictwem Magdaleny Szemraj. Wyst?py cieszy?y si? ogromnym zainteresowaniem spo?eczno?ci lokalnej.

Gwiazdami wieczoru by?y Lizy Kotlyarenko– gwiazda romskiego pochodzenia, która mimo pochmurnej pogody rozgrzewa?a publiczno?? wraz ze swoim zespo?em znanymi piosenkami a nast?pnie Mariusz Cierpikowski wokalista disco polo  z zespo?u Voyager Music.

Tegoroczne ?wi?to plonów wpisuje si? w 100 lecie niepodleg?o?ci. Z tej okazji rozdano smaczne pierniczki mi?dzy innymi w barwach narodowych.

Czytaj całość...
 
Ostrze?enie meteo
 
 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 12 z 13