czwartek, 30 listopad 2023
 
 
Archiwum
W UJE?DZIE PODSUMOWANO ROK SZKOLNY 2017/2018

22 czerwca 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby?o si? zako?czenie roku szkolnego 2017/2018.

Ten wyj?tkowy dzie? rozpocz?? si? Msz? ?wi?t? koncelebrowan? przez dziekana Dekanatu Opatowskiego – ksi?dza Wac?awa Gie?ca oraz ksi?dza Rafa?a Golonk?. Nast?pnie uczniowie udali si? do szko?y, gdzie podsumowano miniony rok szkolny. ?wiadkami tego wydarzenia byli: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, przewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska – Andrzej ?cibisz, przewodnicz?cy Komisji ds. O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa Publicznego –Stefan Kwiatek,dyrektor Banku Spó?dzielczego w Staszowie / Oddzia? Iwaniska – Edmund Szyma?ski, dyrektor Gminnego Zespo?u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó? w Iwaniskach – Danuta Kargulewicz, nauczyciele, uczniowie, pracownicy niepedagogiczni szko?y oraz licznie zgromadzeni rodzice i dziadkowie.

„Chcia?bym podzi?kowa? wszystkim, którzy wspierali prac? Publicznej Szko?y Podstawowej w  Uje?dzie,poczynaj?c od Wójta Gminy Iwaniska, Pana Marka Sta?ka, którego niew?tpliwie mo?emy nazywa? przyjacielem naszej szko?y. Dzi?kuj? Radzie Gminy Iwaniska, na czele z jej przewodnicz?cym – Andrzejem ?cibiszem, nauczycielom, rodzicom oraz pracownikom szko?y. Na r?ce obecnych tu dyrektorów: Pani Danuty Kargulewicz oraz Pana Edmunda Szyma?skiego sk?adam podzi?kowania pracownikom Gminnego Zespo?u Ekonomiczno – Administracyjnego Szkó? w Iwaniskach oraz pracownikom Banku Spó?dzielczego w Iwaniskach”, powiedzia? dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski.

W trakcie uroczysto?ci 21 uczniów klas IV – VII otrzyma?o nagrody z r?k wójta Gminy Iwaniska, przewodnicz?cego Rady Gminy Iwaniska oraz dyrektora Publicznej Szko?y Podstawowej w  Uje?dzie – Marcina Urba?skiego za uzyskanie ?rednich ocen powy?ej 4,75. Byli to nast?puj?cy uczniowie: Kacper ?cibisz, Jakub Kargul, Filip Fija?kowski, Zuzanna Madejska, Kacper Sobczyk, Diana Kowalska, Natalia Wo?niak, Emilia Dudek, Martyna Kubala, Kacper Ro?ek, Aleksandra Sobczyk, Wiktoria Sobczyk, Maria Strzy?, Zofia Strzy?, Klaudia ?cibisz, Krystian ?roda, Krystian Winiarski, Monika Orkisz, Weronika Wo?niak, Kamila Kargul i Patrycja Lenart. W czasie uroczysto?ci podsumowano równie? olimpiady przedmiotowe z j?zyka angielskiego i matematyki.

Czytaj całość...
 
NIEPODLEG?O?CIOWY RAJD ROWEROWY

Kolejna szko?a z gminy Iwaniska w??czy?a si? w obchody uczczenia 100-lecia odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?. Uczniowie z Publicznej Szko?y Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrz?bskiej Woli, cz?onkowie Ko?a Sportowo- Turystycznego wraz z opiekunami p. Lucjanem Szyma?skim oraz p. Grzegorzem Starb? 19.06.2018 udali si? na rajd rowerowy regionalnym szlakiem narodowych miejsc pami?ci po?wi?conych bojownikom o wolno?? i wyzwolenie. Dzieci z klas IV-VII wyruszy?y spod szko?y w Jastrz?bskiej Woli tras? przez Marianów- Gryzikamie?- kompleksem le?nym Nadle?nictwa ?agów Le?nictwa Planta- koloni? Grzybów- Ujazd- Haliszk?- Iwaniska- powrót na Jastrz?bsk? Wol?. Nietypowa lekcja historii w po??czeniu z wysi?kiem fizycznym w?o?onym w pokonanie dosy? d?ugiej trasy zachowa si? w pami?ci uczniów na d?ugo. „Szacunek do historii, przyrody i tradycji naszej ma?ej Ojczyzny- jest jednym z priorytetów dzia?alno?ci wychowawczej naszej szko?y”- powiedzia?a p. Dyrektor Teresa Paluch uczniom wyruszaj?cym na rajd. Warto takie dzia?ania promowa? i kontynuowa? w dalszej dzia?alno?ci szkó? z terenu bogatego w miejsca pami?ci historycznej i pi?knego regionu przyrodniczego  gminy Iwaniska.

 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 12 z 18